จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,992.741,075.0073.1 %5.0525.76181.5965.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ29,063.72514.4298.2 %5.0245.87231.705.8 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,250.552,056.0036.7 %5.0536.2242.3092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ12,309.836,857.5144.3 %5.03,158.72715.3577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,267.011,997.0053.2 %5.0268.7858.2178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,041.08663.0083.6 %5.0435.2281.5981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,855.54622.0083.9 %5.0323.5533.5989.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,179.03611.0085.4 %5.0356.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,750.63231.0093.8 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,862.82210.0094.6 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,757.10288.0092.3 %5.0176.150.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,902.27308.0092.1 %5.0278.2228.9389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,844.21473.0087.7 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,728.04218.0094.2 %5.0227.890.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,793.38277.0092.7 %5.0252.8947.3381.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,870.10301.0092.2 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,942.65636.0083.9 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,844.21265.0093.1 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,909.55159.0095.9 %5.0194.620.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,630.54293.0091.9 %5.0188.7812.3893.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,935.37891.0077.4 %5.0256.9162.6075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,033.87436.0089.2 %5.0246.9541.8783.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,579.481,108.7257.0 %5.0341.63135.8560.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,613.36776.0070.3 %5.0520.72247.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,628.55794.0069.8 %5.0524.96189.0564.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,480.421,078.0056.5 %5.0370.40156.7557.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,137.74945.0069.9 %5.0420.99403.754.1 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,256.09968.4070.3 %5.0444.19370.9016.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ16,531.425,113.1669.1 %5.03,177.741,715.2046.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,397.928,247.96-244.0 %0.0592.13965.92-63.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,789.595,625.342.8 %1.01,637.46761.1553.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,071.304,276.0415.7 %5.01,485.31277.3781.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,710.021,036.0039.4 %5.065.2783.52-28.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ1,727.65552.0068.0 %5.0857.7859.0493.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,269.841,595.7051.2 %5.0800.74259.9067.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,697.064,030.68-9.0 %0.0647.65394.1639.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,518.702,255.9559.1 %5.01,457.55562.4561.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,156.925,088.001.3 %0.51,523.3721.7198.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,201.962,464.0023.0 %5.0952.86290.3769.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ29,111.4813,570.7953.4 %5.010,638.85222.9797.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,117.461,627.0060.5 %5.0705.66689.802.2 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ4,017.743,227.9019.7 %5.01,066.96615.0842.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,093.606,161.33-50.5 %0.01,143.02518.1854.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,184.673,126.1061.8 %5.0431.56532.00-23.3 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,416.933,989.00-16.7 %0.0838.7780.6190.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,554.363,030.0173.8 %5.0914.83297.3567.5 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 51,216.9332,162.7037.2 %5.01,088.89473.2556.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,702.191,304.0051.7 %5.0572.5458.3189.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,385.012,713.2019.8 %5.0834.42320.8761.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,398.775,666.61-5.0 %0.01,104.97613.6744.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,963.074,164.0016.1 %5.01,466.32664.7854.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,305.717,684.33-233.3 %0.01,219.09204.6483.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)54,306.2717,453.0067.9 %5.02,800.99324.2588.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 129,236.8124,780.5915.2 %5.02,297.77144.0093.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 282,950.9014,849.5782.1 %5.01,093.94605.2544.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3140,776.951,415.7699.0 %5.09,719.98222.9797.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 441,381.2713,035.6068.5 %5.01,475.52572.8561.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,026.697,321.04-141.9 %0.0212.60380.00-78.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ219,127.72117,928.0046.2 %5.02,558.99412.0083.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ27,431.1520,139.0026.6 %5.0933.39587.8337.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ110,591.4850,034.0054.8 %5.0870.46517.7840.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,157.2035,224.00-74.7 %0.02,129.002,014.255.4 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,155.102,351.0025.5 %5.0762.70286.1462.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,277.931,509.0054.0 %5.0762.70506.0733.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ33,794.1012,160.0064.0 %5.010,134.313,780.5462.7 %5.0
รวม 1,093,214 471,964 56.83 % 82,180 24,085 70.69 %