จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 239,856.0110,000.0074.9 %5.0231.8395.0059.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,614.27929.0074.3 %5.0662.45270.9559.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี18,597.1310,000.0046.2 %5.073.8195.00-28.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี80,068.961,000.0098.8 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี314,204.0610,000.0096.8 %5.01,372.69190.0086.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,426.173,000.0012.4 %5.0947.69142.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี30,987.2924,192.0021.9 %5.03,362.72746.7077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,565.622,279.0050.1 %5.0272.11115.9657.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,614.15849.0081.6 %5.0332.6345.9186.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,149.97811.0080.5 %5.0384.1144.4388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,595.29302.0091.6 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,708.97544.0085.3 %5.0449.47103.8876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,697.93497.0086.6 %5.0266.6061.5676.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,599.03685.0085.1 %5.0354.9373.2979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,711.40536.0085.6 %5.0373.5074.5380.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,592.80575.0084.0 %5.0305.4379.1574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,825.61787.0079.4 %5.0369.1185.3176.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,807.84443.0088.4 %5.0415.1568.9283.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,746.65542.0085.5 %5.0498.33140.3771.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,771.60469.0087.6 %5.0322.9274.6076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,673.60391.0089.4 %5.0415.0013.1996.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,754.74506.0086.5 %5.0190.0212.2693.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,450.22374.0089.2 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,779.63399.0089.4 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,500.12724.0079.3 %5.0357.5774.3979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,649.93222.0093.9 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์380.08270.0029.0 %5.0148.400.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,508.65409.0088.3 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก12,539.6810,000.0020.3 %5.01,500.40950.0036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ5,406.245,000.007.5 %3.51,165.0795.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,033.843,000.0040.4 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,407.481,000.0081.5 %5.01,651.75142.5091.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,473.592,000.0055.3 %5.01,314.55475.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล4,208.933,000.0028.7 %5.01,303.40285.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ4,535.752,060.4054.6 %5.01,545.86190.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม4,193.342,000.0052.3 %5.01,271.68475.0062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,891.411,000.0074.3 %5.01,176.60475.0059.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,340.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5895.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,523.522,319.7848.7 %5.01,404.55475.0066.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี4,213.503,109.2026.2 %5.0966.70760.6521.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 713,476.8726,478.01-96.5 %0.04,702.114,411.756.2 %3.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,803.563,330.5030.7 %5.01,536.49475.0069.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี12,108.442,000.0083.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,603.163,000.0065.1 %5.01,080.80950.0012.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,398.955,000.00-13.7 %0.01,842.019,489.90-415.2 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี24,405.0217,525.9928.2 %5.02,367.40138.5094.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,238.575,944.80-165.6 %0.0560.99733.66-30.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,934.295,000.0027.9 %5.02,188.81475.0078.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,064.951,000.0080.3 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี19,105.1821,263.02-11.3 %0.02,316.84297.8687.1 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี270,044.84100,000.0063.0 %5.01,459.89950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,387.9119,835.00-90.9 %0.03,954.98191,961.30-4,753.7 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,315.331,000.0081.2 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,729.631,000.0073.2 %5.01,061.79190.0082.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,208.879,124.94-116.8 %0.01,440.931,218.7215.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,383.9310,000.0012.2 %5.04,540.541,759.0061.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 117,855.008,698.05-10.7 %0.02,898.1895.0096.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง18,404.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี23,157.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5203.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,493.062,000.0042.7 %5.0985.7295.0090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,371.573,000.0011.0 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,851.063,000.0022.1 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี21,217.7810,000.0052.9 %5.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,727.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,412.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,611.0417,169.66-206.0 %0.01,556.20548.8864.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี12,977.381,000.0092.3 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,776.332,000.0047.0 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,141.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,032.308,186.93-1.9 %0.02,354.88653.6572.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,726.243,554.004.6 %2.0890.64544.3538.9 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,885.6419,809.1223.5 %5.0909.92390.0657.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี70,705.3826,359.0162.7 %5.0668.12517.4022.6 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 97,726.72111,607.00-14.2 %0.01,979.46678.0065.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,278.241,500.0054.2 %5.0890.64190.0078.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,165.312,000.0052.0 %5.01,137.85475.0058.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี21,918.9315,000.0031.6 %5.01,443.98475.0067.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,318.722,000.0039.7 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,745.767,826.46-16.0 %0.01,537.19453.1570.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี3,732.774,000.00-7.2 %0.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,544.436,256.17-76.5 %0.01,268.72672.5547.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,047.3315,000.00-49.3 %0.03,362.72475.0085.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,140.675,000.0050.7 %5.03,362.72285.0091.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี20,681.115,000.0075.8 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1294,420.3424,319.0091.7 %5.03,092.09684.0077.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 241,833.4325,172.8939.8 %5.01,369.17413.0469.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3105,869.3716,876.9284.1 %5.03,186.08923.7971.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 432,134.7415,633.4151.4 %5.03,080.77356.2588.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 564,838.3617,944.0072.3 %5.03,151.4541.9798.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม25,167.1130,000.00-19.2 %0.01,027.28950.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี47,830.9510,000.0079.1 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี158,445.1910,000.0093.7 %5.01,075.67950.0011.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี39,124.575,000.0087.2 %5.01,180.83950.0019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี30,210.335,000.0083.4 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ67,108.015,447.4491.9 %5.01,153.68568.3950.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล62,565.793,000.0095.2 %5.01,035.02475.0054.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ65,484.643,000.0095.4 %5.0893.65475.0046.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี20,354.133,000.0085.3 %5.02,163.64285.0086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี11,300.7135,080.08-210.4 %0.03,763.582,084.1444.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี18,706.2120,000.00-6.9 %0.0835.26285.0065.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,393.072,538.0025.2 %5.0644.0062.6390.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี28,157.8344,035.00-56.4 %0.02,938.79905.1069.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,066.502,393.0041.2 %5.01,213.92475.0060.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,947.8510,569.00-113.6 %0.01,461.1262.3795.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,303.132,000.0039.5 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี52,234.7816,242.5668.9 %5.06,640.866,830.75-2.9 %0.0
รวม 2,569,774 924,944 64.01 % 142,761 251,554 -76.21 %