จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,590.441,011.0078.0 %5.0509.58221.5856.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,915.9714,600.00-4.9 %0.0189.34158.6916.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,210.081,708.0046.8 %5.0585.64175.4870.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,608.521,672.0053.7 %5.0604.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,328.5311,396.0020.5 %5.01,707.57308.7581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,688.821,337.0071.5 %5.0365.8547.9786.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,072.76625.0084.7 %5.0174.2651.5270.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,514.66493.0089.1 %5.0322.408.7097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,222.87406.0092.2 %5.0302.5532.5789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,100.13585.0085.7 %5.0262.2925.1190.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,639.54371.0092.0 %5.0218.5942.0880.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,086.82227.0095.5 %5.0290.9810.5296.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,450.224,579.80-32.7 %0.0718.74342.9552.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,473.170.00100.0 %5.0252.5665.5574.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,668.461,042.0061.0 %5.0479.99204.2557.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,538.573,412.14-34.4 %0.0380.68221.3541.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,872.522,043.0047.2 %5.0908.90532.0041.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,150.121,523.0051.7 %5.0516.791,079.04-108.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,461.521,160.0066.5 %5.0604.64753.04-24.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,771.323,272.0013.2 %5.0813.82948.76-16.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,413.723,811.40-57.9 %0.0540.87730.97-35.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,789.804,389.278.4 %4.01,327.27403.4669.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,582.524,515.5419.1 %5.01,022.99252.5775.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร15,106.4418,032.80-19.4 %0.05,206.54207.6096.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร6,255.292,109.0066.3 %5.0699.74218.1568.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,816.241,202.0068.5 %5.0699.73119.9182.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,836.06596.0084.5 %5.0528.58519.281.8 %0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,659.793,109.0015.0 %5.0699.71374.6046.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,128.851,795.53-59.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,478.34825.0066.7 %5.01,156.10241.4879.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,188.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,859.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,655.197,947.00-70.7 %0.0982.4136.1596.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,465.472,198.0050.8 %5.0661.70318.3651.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,806.263,345.0012.1 %5.0908.90186.1179.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,751.135,472.00-15.2 %0.0748.3358.8092.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,255.413,151.0040.0 %5.0984.98625.2036.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,133.852,234.0028.7 %5.0509.5844.2291.3 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร11,141.512,618.0076.5 %5.0642.67374.6341.7 %5.0
รจ.จ.ยโสธร41,004.0428,324.0130.9 %5.0788.02697.4011.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,726.361,174.0056.9 %5.0433.51206.5552.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,558.021,900.0046.6 %5.0661.70477.4327.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,852.451,349.0052.7 %5.0452.52211.3253.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,985.554,698.63-17.9 %0.0812.55380.2953.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,009.512,008.0049.9 %5.0965.94241.5875.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร13,445.855,624.6958.2 %5.03,837.32344.6891.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 145,414.5717,530.9561.4 %5.01,816.41654.2964.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 215,998.8288.7899.4 %5.01,307.98584.2155.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,238.005,328.48-64.6 %0.0324.10311.403.9 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร37,584.7168,714.58-82.8 %0.0803.55876.88-9.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร9,106.24800.0091.2 %5.0526.94423.4919.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา58,485.3426,800.0054.2 %5.0771.92734.834.8 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,619.8622,016.00-188.9 %0.01,555.431,461.546.0 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,215.36130.2096.0 %5.0623.66705.85-13.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,754.58614.0077.7 %5.0452.51270.6640.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร37,744.1624,462.0235.2 %5.04,043.097,877.84-94.8 %0.0
รวม 472,782 328,581 30.50 % 48,836 28,198 42.26 %