จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,442.19798.0082.0 %5.0630.88145.9276.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ8,529.497,822.288.3 %4.057.05106.46-86.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,124.735,999.13-92.0 %0.0802.03178.7477.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,635.481,950.0046.4 %5.0830.772.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ12,487.209,316.3225.4 %5.02,399.36722.9569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,828.39460.0088.0 %5.0203.9850.7375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,227.01307.0092.7 %5.0381.2950.1286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,761.13447.0088.1 %5.0461.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,801.86612.0087.3 %5.0353.7758.7283.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,745.49271.0092.8 %5.0507.4332.0393.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,758.30266.0092.9 %5.0260.6167.0474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,872.76414.0091.5 %5.0392.0080.5479.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,973.002,006.0059.7 %5.0375.1362.7083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,912.73459.0088.3 %5.0346.9341.9287.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,241.67481.0088.7 %5.0338.7392.0772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,726.58257.0093.1 %5.0444.2085.3380.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,380.86723.0083.5 %5.0441.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,337.07566.0086.9 %5.0288.52119.7358.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,529.074,905.06-8.3 %0.0878.091,140.38-29.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,346.071.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,661.99588.0077.9 %5.0471.74348.6526.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,811.201,593.0043.3 %5.0676.68157.7076.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,339.3625,362.17-484.5 %0.01,163.33260.6477.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,335.091,800.0058.5 %5.0859.0796.8688.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,982.391,810.0039.3 %5.0535.80382.8528.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,547.616,000.0029.8 %5.02,950.83950.0067.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,301.864,716.16-104.9 %0.0625.16668.94-7.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,184.983,794.0026.8 %5.01,355.32690.7449.0 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,527.47433.2987.7 %5.0935.13190.0079.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,444.7814,205.00-68.2 %0.01,620.220.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,849.742,462.0057.9 %5.0954.1559.2093.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,641.87526.0068.0 %5.075.8354.3128.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,259.911,758.0046.1 %5.0878.0887.6890.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,801.13961.0065.7 %5.0688.11398.5242.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,480.183,024.0073.7 %5.0641.34245.4861.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,181.47961.0084.5 %5.01,600.70398.5275.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ5,665.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,673.652,078.0043.4 %5.01,030.22215.3679.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,153.0713,702.17-229.9 %0.01,144.3142.4996.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,359.401,779.0047.0 %5.0916.12636.0030.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,795.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,087.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,069.471,294.0074.5 %5.01,524.63252.1083.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,081.873,305.4719.0 %5.0992.15194.7680.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,588.703,533.7023.0 %5.0744.9870.8690.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,663.373,909.0016.2 %5.0935.13623.2733.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ55,292.2638,595.4030.2 %5.01,222.48950.0022.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,602.851,011.0061.2 %5.0611.87154.6574.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,143.872,512.3539.4 %5.01,182.34436.4963.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,141.461,508.4052.0 %5.0706.95254.5564.0 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,621.135,755.86-2.4 %0.01,334.47390.1370.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,258.0820,156.94-518.7 %0.0725.96457.0837.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,404.321.00100.0 %5.01,315.452.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 130,234.9720,544.0032.1 %5.01,862.9415,996.49-758.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 211,063.4813,218.69-19.5 %0.01,768.92968.5545.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 333,285.3815,890.7952.3 %5.01,569.20241.1084.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,516.393,877.21-54.1 %0.0234.78303.59-29.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ81,505.4988,433.00-8.5 %0.01,715.641,063.8838.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ42,955.7227,744.0035.4 %5.01,029.841,280.00-24.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ24,909.1622,518.909.6 %4.5973.96899.757.6 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ81,818.752,209.0197.3 %5.0945.30612.1135.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์36,788.2219,195.2847.8 %5.0996.90125.1087.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,219.651,869.0042.0 %5.0859.07228.0073.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ1,039.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ114.95ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ47,643.2430,820.1535.3 %5.05,256.501,037.4080.3 %5.0
รวม 677,006 453,517 33.01 % 58,576 35,471 39.45 %