จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,632.34380.0085.6 %5.0380.79164.7056.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ19,622.2115,239.0222.3 %5.072.20218.97-203.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,080.061,005.0067.4 %5.0494.8862.2387.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,006.951,704.0043.3 %5.0551.9439.4192.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ13,657.9613,316.002.5 %1.01,902.07602.5468.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,856.291.00100.0 %5.0212.8084.3660.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,382.56422.0090.4 %5.0258.8982.6768.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,975.75296.0092.6 %5.0375.1661.7083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,396.56631.0081.4 %5.0250.1242.0483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,878.06469.0087.9 %5.0215.9941.6880.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ6,960.082,410.3565.4 %5.0970.29793.2118.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,613.121,030.0071.5 %5.0799.15477.6040.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,069.361,179.0061.6 %5.0570.99140.6475.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,323.381,033.0068.9 %5.0589.97470.2520.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,743.952,748.5042.1 %5.01,255.531,493.45-18.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,931.882,400.00-24.2 %0.0440.721,900.00-331.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,387.531,361.0059.8 %5.0666.03546.2518.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,325.252,965.1431.4 %5.0913.24207.4877.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ8,452.738,020.605.1 %2.51,749.9520.2098.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,490.142,253.0035.4 %5.0704.07272.6561.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,263.991,057.0067.6 %5.0647.02115.2482.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,993.39646.0078.4 %5.0551.94557.74-1.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,155.161,885.0040.3 %5.0608.9943.7292.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,077.682,184.2857.0 %5.01,388.642,836.00-104.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,340.23830.0088.7 %5.01,065.37696.9434.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,237.861,693.0047.7 %5.0647.02353.3145.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,144.711,724.2789.3 %5.01,845.03149.3491.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ6,115.391,498.0075.5 %5.0532.92850.25-59.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,625.822,333.0035.7 %5.0799.15629.3321.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,166.361,677.0047.0 %5.0723.08462.9736.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,867.892,092.6145.9 %5.0856.19632.6626.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,904.263,395.0713.0 %5.0723.0871.4390.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,443.511,737.0084.8 %5.0662.59103.8884.3 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 42,733.6841,470.173.0 %1.5780.28762.162.3 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,571.40837.0067.4 %5.0380.7966.2882.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,768.141,879.5032.1 %5.0456.86141.0569.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,773.18470.0083.1 %5.0455.41180.1760.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,929.374,187.3029.4 %5.0929.71553.1940.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,102.37484.0084.4 %5.0589.97145.2075.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,393.012,846.0016.1 %5.0666.03190.8571.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ115,402.5016,584.0085.6 %5.01,451.69667.9154.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,027.992,493.3068.9 %5.0302.84144.5052.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ109,922.4269,322.0036.9 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน49,069.4319,904.0059.4 %5.0589.94476.4819.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ8,804.631.00100.0 %5.0722.500.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,168.361,713.0045.9 %5.0589.96396.3232.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,973.131,017.0065.8 %5.0494.92331.8732.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ16,815.6513,193.8321.5 %5.04,521.173,301.7227.0 %5.0
รวม 557,578 258,018 53.73 % 38,118 22,586 40.75 %