จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,484.991.00100.0 %5.0385.760.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู13,995.1513,014.107.0 %3.5187.53114.0039.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,017.131,729.0042.7 %5.0518.87122.5576.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,195.442,074.0035.1 %5.0613.9590.9185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�4,832.159,872.00-104.3 %0.0404.77471.63-16.5 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,018.541.00100.0 %5.0236.6249.4079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,657.71357.0090.2 %5.0277.1678.4871.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,622.18336.0090.7 %5.0280.4863.6677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,698.26435.0088.2 %5.0268.4976.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,593.36182.0094.9 %5.0237.2422.7990.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,624.74319.0091.2 %5.0344.60124.0964.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,865.376,312.26-63.3 %0.0956.24657.9831.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,942.291,113.0062.2 %5.0575.92304.0047.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู6,116.50917.8085.0 %5.0613.95185.0069.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,364.412,135.0036.5 %5.0747.06841.16-12.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,289.533,431.00-4.3 %0.0772.61771.730.1 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,437.682,145.2051.7 %5.01,184.43665.0043.9 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,875.7511,205.275.6 %2.52,154.25191.0591.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,185.721,512.0052.5 %5.0632.97440.0330.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,593.78316.0080.2 %5.047.5426.6044.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,211.48948.0070.5 %5.0690.0156.0591.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,920.17484.0091.8 %5.01,561.99288.8281.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,331.012,004.0039.8 %5.0728.05163.7277.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,698.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,298.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,621.542,205.0039.1 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ8,800.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ114.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,775.881,551.0085.6 %5.0566.92608.00-7.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,574.243,745.00-4.8 %0.0709.03333.9552.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,640.694,160.00-14.3 %0.0861.16367.5157.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,492.892,007.0055.3 %5.0709.03255.7663.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,726.322,719.000.3 %0.5461.8259.4987.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,367.722,307.0092.6 %5.0626.04271.7956.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�52,070.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5855.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,529.30878.0065.3 %5.0404.77136.1666.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,247.832,004.0038.3 %5.0690.01359.2047.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,893.92922.0068.1 %5.0556.9098.3182.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,805.323,267.0014.1 %5.0766.08469.1238.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,543.771,710.0051.7 %5.0823.13133.0083.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,289.733,043.057.5 %3.5709.03512.0027.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 71,546.2617,864.0075.0 %5.01,037.86406.3060.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 228,260.7011,978.0757.6 %5.01,084.38564.7847.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู47,322.202,586.0094.5 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง81,084.281,233.9698.5 %5.0639.67332.5048.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,640.1413,512.20-76.9 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,044.012,359.0022.5 %5.0613.95418.8431.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,619.62878.0066.5 %5.0423.79135.9567.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู16,602.977,764.0053.2 %5.03,925.756,431.32-63.8 %0.0
รวม 440,503 149,537 66.05 % 33,357 18,413 44.80 %