จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,429.37950.0060.9 %5.0535.56168.1468.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี7,982.438,054.10-0.9 %0.037.49207.57-453.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,112.70872.4087.7 %5.066.2157.0013.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี115,586.745,676.5095.1 %5.04,610.52424.0590.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 481,009.294,097.0094.9 %5.04,569.881.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,201.741,334.0058.3 %5.0839.8268.8791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1034,374.0815,127.8456.0 %5.04,001.01269.3293.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,886.8519,660.7110.2 %5.04,871.21797.0883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,021.314,544.3024.5 %5.0533.9053.9389.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,762.33472.0087.5 %5.0251.0087.3165.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,057.261,211.0070.2 %5.0327.13142.5056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,636.70225.0093.8 %5.0266.0347.5082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,605.23466.0091.7 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,282.1012.0099.6 %5.0461.2246.4189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,508.71312.0091.1 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,865.24634.0083.6 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,912.84410.0089.5 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,847.73338.0091.2 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,790.20455.0088.0 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,927.53401.0089.8 %5.0283.7175.4873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,141.82290.0093.0 %5.0298.764.1698.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,006.74377.0092.5 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,783.67416.0089.0 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,370.49631.0085.6 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,508.129,789.57-77.7 %0.02,401.40690.6371.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,499.136,396.93-42.2 %0.0877.84402.9554.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,184.161,829.0016.3 %5.0449.48187.4958.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,570.121,262.0050.9 %5.0452.26212.2953.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,523.64782.0069.0 %5.0477.56242.9149.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,543.121,083.6057.4 %5.0447.08187.6258.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,463.672,648.0040.7 %5.01,220.131,129.597.4 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,323.231,703.0048.8 %5.0896.86182.7579.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 543,072.5637,920.0012.0 %5.07,244.377,876.00-8.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,645.941,042.0071.4 %5.0687.68636.657.4 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,645.196,666.0030.9 %5.03,330.913,265.682.0 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,323.062,898.00-24.7 %0.0584.77574.751.7 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,424.315,116.00-49.4 %0.01,317.86765.9241.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,769.596,648.00-15.2 %0.01,410.30142.6489.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,267.322,193.0048.6 %5.01,779.212,001.41-12.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี18,626.2223,593.00-26.7 %0.02,304.050.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี228,314.23405,210.78-77.5 %0.01,349.20665.0050.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,427.671,916.0044.1 %5.0915.88226.0775.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ4,430.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ417.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,072.6312,867.00-16.2 %0.04,027.821,879.1053.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,508.268,516.0026.0 %5.03,974.392,721.8531.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ2,216.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,274.751,592.0051.4 %5.0877.85125.0085.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี4,214.16886.0079.0 %5.0839.82475.4843.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,851.375,052.57-4.1 %0.0956.98527.5544.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี6,629.9653,598.90-708.4 %0.02,183.233,399.10-55.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,915.538,164.00-38.0 %0.01,695.54582.9665.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,504.6915,682.14-84.4 %0.01,946.47262.3086.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,418.463,033.0073.4 %5.0858.83782.878.8 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,958.764,905.05-23.9 %0.01,087.02503.0053.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,809.728,965.00-31.7 %0.01,790.61339.9281.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,807.853,747.0022.1 %5.01,090.11310.6571.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,727.227,529.00-11.9 %0.01,125.05116.9089.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี14,672.5310,445.0028.8 %5.0527.77383.7427.3 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 97,463.2466,519.8131.7 %5.01,803.05873.8051.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,935.301,168.0060.2 %5.0649.65178.2272.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,167.1513,095.05-214.2 %0.01,144.07339.2870.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี17,305.623,052.0082.4 %5.06,038.45306.4794.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,556.0013,184.00-24.9 %0.02,670.36539.1379.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,922.402,197.0055.4 %5.01,048.99151.4285.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี5,749.9939,523.00-587.4 %0.01,258.1621.1898.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)39,609.5010,313.0074.0 %5.02,653.57928.3465.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 116,956.0816,055.825.3 %2.51,399.24469.5866.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 236,724.4017,736.3851.7 %5.01,480.17710.4552.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 334,991.6117,705.5749.4 %5.01,318.98239.9481.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 462,640.9713,903.8377.8 %5.01,527.13536.6864.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ5,578.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ252.32ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,838.1717,029.12-32.6 %0.0471.72390.4717.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี87,084.09114,720.00-31.7 %0.01,821.18178.6490.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี29,463.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,084.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี171,649.8983,589.0051.3 %5.01,227.431,106.889.8 %4.5
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ34,880.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ264.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ37,443.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ519.93ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี34,901.6430,327.0013.1 %5.01,028.70215.4079.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี82,007.1934,127.0058.4 %5.01,012.38485.0952.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ76,614.10179,961.98-134.9 %0.01,017.80234.4977.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน104,929.7439,480.0062.4 %5.01,036.98672.3835.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี24,013.3327,452.99-14.3 %0.02,790.333,539.85-26.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี7,015.746,918.551.4 %0.52,387.8188.0996.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,843.371,609.1543.4 %5.01,285.36350.0372.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,943.962,583.0047.8 %5.01,169.07329.8171.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,077.846,739.00-32.7 %0.01,801.58258.4585.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,148.382,620.0016.8 %5.01,524.98654.7557.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,712.615,565.0048.1 %5.02,807.33618.3178.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,002.03102.0089.8 %5.0399.80191.2452.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ22,276.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,938.90ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,757,405 1,497,924 14.77 % 121,376 49,507 59.21 %