จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,079.091,133.0063.2 %5.0291.5975.7574.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,586.342,146.0040.2 %5.0494.42169.3965.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,459.172,202.0036.3 %5.0443.7220.1895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 422,611.3427,323.40-20.8 %0.04,908.67415.0591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 132,984.7732,702.000.9 %0.53,475.28541.5084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 230,583.5130,521.000.2 %0.52,822.71541.5080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,068.991,050.0074.2 %5.0240.7495.0060.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 17,512.162,571.0065.8 %5.0314.3563.3879.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,266.341,981.0072.7 %5.0386.6738.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,472.213,557.0045.0 %5.0347.25114.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 210,175.804,156.0059.2 %5.0318.8985.5073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,080.88740.0081.9 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,927.363,066.0055.7 %5.0357.7595.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่6,495.472,477.0061.9 %5.0244.3257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,560.3213,000.00-98.2 %0.01,432.551,530.91-6.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,814.333,263.00-15.9 %0.01,072.92831.2522.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,486.311,784.0060.2 %5.0936.32228.0075.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,086.931,451.0053.0 %5.0405.6987.1878.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,943.631,339.0054.5 %5.0374.75228.6439.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,127.832,257.0045.3 %5.0694.78664.414.4 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,357.413,199.0026.6 %5.0783.070.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,565.952,384.0047.8 %5.0976.17475.0051.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,999.6525,028.00-66.9 %0.01,679.79114.0093.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,538.621,871.0047.1 %5.0493.59255.7448.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,664.811,462.0060.1 %5.0629.420.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,101.111,000.0067.8 %5.0367.65167.8454.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,823.315,310.00-10.1 %0.0715.87241.1866.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี14,407.9625,973.00-80.3 %0.02,573.542,115.6417.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,959.424,761.004.0 %2.0748.00529.9229.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี23,773.362,744.0088.5 %5.08,088.15213.1897.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,167.6216,423.00-129.1 %0.01,337.47106.9392.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,985.922,162.0082.0 %5.0533.0094.4082.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,537.642,400.0032.2 %5.0482.44308.7536.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,828.423,000.0048.5 %5.0614.8695.0084.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,892.323,299.0044.0 %5.01,012.18442.0456.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,941.4014,851.00-113.9 %0.01,413.53127.2091.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ9,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ319.90ประเมินไม่ได้0.0
รจก.บางขวาง 187,476.09232,475.00-24.0 %0.01,996.38442.1777.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี62,239.7454,050.0013.2 %5.0872.09360.2858.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,840.14812.0071.4 %5.0260.62100.0061.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,692.892,552.0045.6 %5.0941.35333.6064.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,846.142,164.0043.7 %5.0576.83341.4740.8 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,796.7215,171.00-28.6 %0.01,931.59399.0079.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,596.622,053.0055.3 %5.0500.81498.540.5 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,588.984,850.00-5.7 %0.0525.06528.20-0.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 136,832.5416,623.0054.9 %5.0357.76313.2512.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 216,383.6415,292.396.7 %3.0615.99211.0265.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)25,500.6516,461.0035.4 %5.0667.1287.4086.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,328.604,566.00-5.5 %0.0311.31311.52-0.1 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,982.6018,495.00-164.9 %0.0351.71135.8561.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี75,197.7937,193.0050.5 %5.0436.12962.24-120.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี16,906.4120,872.00-23.5 %0.02,375.851,202.9349.4 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ245,517.44157,900.0035.7 %5.0360.241,312.41-264.3 %0.0
สถาบันทันตกรรม109,535.25101,000.007.8 %3.5204.54152.1325.6 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก748,493.00639,000.0014.6 %5.011,782.99784.1593.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,706.503,156.0014.9 %5.0656.77597.189.1 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,749.79629.0077.1 %5.0272.57109.7159.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี115,638.5630,922.0373.3 %5.051,178.326,948.2786.4 %5.0
รวม 1,986,718 1,630,823 17.91 % 118,641 27,396 76.91 %