จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,486.21731.0070.6 %5.0570.36208.1863.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย21,083.6825,550.47-21.2 %0.063.33125.12-97.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,083.6110,041.000.4 %0.566.5778.75-18.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,826.714,358.009.7 %4.5105.8553.9749.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,441.532,319.0032.6 %5.0741.50299.2859.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,107.011,710.0045.0 %5.0396.35168.6957.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย18,573.0713,848.0025.4 %5.03,118.512.8599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,832.401.00100.0 %5.0300.012.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,303.23619.0085.6 %5.0320.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,601.34431.0088.0 %5.0416.5757.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,372.371.00100.0 %5.0321.222.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,679.96376.0089.8 %5.0453.6887.4080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว787.633.0099.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,610.771,073.0076.7 %5.0396.6942.7589.2 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,638.68459.0087.4 %5.0234.4938.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,152.651.0099.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,641.24582.0084.0 %5.0372.3966.5082.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่8,736.701.00100.0 %5.01,593.272.8599.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,976.944,670.0221.9 %5.0854.03130.2384.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,637.635,096.20-9.9 %0.01,445.101,329.968.0 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,393.881,875.0021.7 %5.01,548.344,170.50-169.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,981.732,439.0038.7 %5.01,178.881,070.919.2 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,138.39936.0070.2 %5.0798.55319.6760.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,667.47331.5087.6 %5.01,586.38886.8744.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย5,102.692,286.0055.2 %5.01,064.991,207.67-13.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,342.14535.0077.2 %5.0707.41892.05-26.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,143.231.00100.0 %5.01,692.302.8599.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย6,298.643,146.0050.1 %5.01,311.98456.9465.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย10,152.2412,681.91-24.9 %0.01,330.99175.7586.8 %5.0
ท่าอากาศยานเลย51,198.5240,727.0920.5 %5.0591.00494.2816.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,386.831,764.6084.5 %5.0969.6924.8997.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,686.211.0099.9 %5.072.582.8596.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,157.751.0099.9 %5.068.242.8595.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,123.305,174.52-65.7 %0.0836.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,858.50779.0072.7 %5.0684.45274.9959.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,501.912,702.9522.8 %5.0969.69426.1856.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,318.321.00100.0 %5.01,730.334,212.57-143.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,891.773,088.0020.7 %5.01,102.792,130.99-93.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,668.441.00100.0 %5.01,007.732.8599.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย13,914.0110,185.3026.8 %5.01,806.40161.9491.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,075.501,944.0082.4 %5.0874.63450.6848.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,610.073,169.9712.2 %5.01,007.72307.2669.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,201.293,393.0034.8 %5.01,273.95307.5575.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,297.942,419.4443.7 %5.01,235.9432.2797.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย4,366.336,104.00-39.8 %0.0817.57156.4780.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,268.773,116.0072.3 %5.0931.66739.5120.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย46,340.5330,003.8635.3 %5.01,091.14332.9769.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,212.74376.0083.0 %5.0570.36193.0866.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,344.281,342.0059.9 %5.0874.60312.5164.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย792.12540.0031.8 %5.0703.47215.9069.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)3,881.755,044.41-30.0 %0.0912.65397.4856.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,874.901.00100.0 %5.01,007.732.8599.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,415.412,400.6967.6 %5.01,958.53782.6660.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 325,365.358,141.6467.9 %5.01,623.001,060.7534.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)35,640.269,259.9774.0 %5.01,569.53724.3853.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 147,886.9716,258.0266.0 %5.02,644.16154.7494.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 222,174.7810,156.5054.2 %5.01,539.99720.6153.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย29,861.293,261.5089.1 %5.0329.28278.3415.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย76,362.6261,028.3220.1 %5.01,657.29738.4155.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย91,171.5443,521.9852.3 %5.0970.59583.6939.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย54,321.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5995.85605.9039.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง17,832.4213,672.0023.3 %5.0848.72697.9417.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย9,434.7618,104.00-91.9 %0.02,190.911,922.8612.2 %5.0
โรงพยาบาลเลย494,664.94448,720.009.3 %4.53,792.138,687.12-129.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,911.713,415.1612.7 %5.01,007.73305.0769.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,879.461,880.2534.7 %5.0684.44217.8468.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 22,137.508,129.4063.3 %5.05,692.247,016.77-23.3 %0.0
รวม 1,245,505 865,931 30.48 % 70,478 47,560 32.52 %