จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,986.70187.0095.3 %5.0413.92141.3165.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,544.9825,774.44-14.3 %0.070.78161.78-128.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,342.423,914.79-17.1 %0.0667.6983.2687.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,055.611,510.0050.6 %5.0572.6147.2191.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย18,991.7211,588.6539.0 %5.02,600.76448.4082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,958.58417.0091.6 %5.0306.4483.8972.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,508.87603.0086.6 %5.0343.4593.7872.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,292.28330.0092.3 %5.0430.6883.3680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,791.64756.0084.2 %5.0303.6282.5472.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,267.88397.0090.7 %5.0355.0883.5276.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,277.47160.0096.3 %5.0442.2082.5481.3 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,639.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,334.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรหนองคาย55,292.9152,467.265.1 %2.52,553.03243.6590.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,360.234,321.4819.4 %5.01,238.17788.9736.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,863.191,440.1762.7 %5.0435.49190.3556.3 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,488.934,139.007.8 %3.51,079.48633.6041.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,184.691,094.0065.6 %5.0761.00663.5912.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย3,971.771,014.0074.5 %5.0451.95188.8458.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,604.863,727.0851.0 %5.01,783.082,263.05-26.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,263.931,302.0069.5 %5.01,005.561,092.50-8.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,080.193,541.0813.2 %5.0889.3262.1093.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,593.123,987.1813.2 %5.0815.2049.2394.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,488.9312,580.32-180.3 %0.01,079.48127.6888.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคายไม่ครบ1,213.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ109.54ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย23,956.33807.0096.6 %5.0226.0782.6063.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,193.091,132.0064.5 %5.0623.0674.5488.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,833.234,891.11-27.6 %0.0394.90249.5736.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,488.934,891.11-9.0 %0.01,079.480.00100.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย3,971.773,028.0023.8 %5.0451.95303.0532.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคายไม่ครบ107,973.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ516.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,053.2915,800.05-161.0 %0.02,036.721,147.7243.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,327.2582,773.00-1,453.8 %0.01,079.4862.9494.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,082.774,891.11-58.7 %0.0451.950.00100.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,431.623,182.407.3 %3.5718.17538.3625.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,271.373,234.7724.3 %5.0870.30139.6084.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,992.782,213.5063.1 %5.0889.32384.9956.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,488.932,869.8336.1 %5.01,079.48114.2589.4 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,273.252,784.0075.3 %5.0667.69553.4317.1 %5.0
รจจ.หนองคาย 291,978.9133,863.9888.4 %5.0768.68296.1161.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,665.541,267.0052.5 %5.0413.92149.3463.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,903.993,445.8611.7 %5.01,013.57262.3874.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,968.601,568.0047.2 %5.0528.01204.0961.3 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,488.935,463.02-21.7 %0.01,079.48578.1146.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,488.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,079.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,968.664,891.11-23.2 %0.0451.950.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)ไม่ครบ10,384.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ587.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 150,031.3111,857.6176.3 %5.01,437.16947.5334.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 296,639.7016,812.0082.6 %5.01,498.51511.4065.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายไม่ครบ4,300.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.58ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย82,360.7574,858.009.1 %4.51,293.91896.9830.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย173,734.5315,259.0091.2 %5.03,407.19465.5086.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย65,653.78130,153.24-98.2 %0.0607.06715.57-17.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย11,651.1418,083.47-55.2 %0.01,692.341,437.3715.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ไม่ครบ2,131.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ191.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย4,488.931,837.0059.1 %5.01,079.48127.6888.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายไม่ครบ17,117.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,960.40ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,058,110 587,109 44.51 % 42,455 17,938 57.75 %