จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,831.82954.0066.3 %5.0467.00165.8964.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม35,200.6015,901.3054.8 %5.0211.99104.1050.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,795.153,050.3119.6 %5.0776.47413.2746.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,175.631,447.0054.4 %5.0657.1543.9893.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม18,996.2015,509.0018.4 %5.03,243.31612.1481.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,707.91376.0089.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,429.72345.0092.2 %5.0229.1895.2458.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,170.88545.0086.9 %5.0401.74116.9770.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,199.54261.0093.8 %5.0321.1595.0970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,732.39407.0089.1 %5.0158.8211.8292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,759.63299.0092.0 %5.0184.6211.8393.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,686.291,306.0072.1 %5.0286.0627.0490.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,844.94495.0087.1 %5.0267.3346.2482.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,850.70866.0077.5 %5.0316.3897.4969.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,811.88682.0085.8 %5.0277.8295.8065.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,784.77591.0084.4 %5.0297.8813.0695.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,575.80465.0187.0 %5.0828.30785.145.2 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,635.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,990.891,820.0054.4 %5.0866.34294.0966.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,152.542,345.0025.6 %5.0657.1391.0686.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,862.161,212.0057.7 %5.0638.14351.7744.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,185.414,662.4043.0 %5.02,842.421,735.5938.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,274.175,277.71-132.1 %0.0490.85998.32-103.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,277.793,814.4027.7 %5.01,493.861,145.3023.3 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,927.182,570.0034.6 %5.0934.490.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,910.712,821.3242.5 %5.0866.33512.8240.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,773.65330.0081.4 %5.058.1752.889.1 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,055.96925.0069.7 %5.0501.9941.5991.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,121.64528.0083.1 %5.0562.07297.3547.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม4,028.603,161.7121.5 %5.0961.41474.1650.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,988.0128,300.00-305.0 %0.01,777.081,229.3230.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,468.088,943.00-5.6 %0.02,009.88488.5375.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,393.722,000.0041.1 %5.0752.23127.5883.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,523.2711,382.69-33.5 %0.02,252.58119.0494.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,310.241,355.00-3.4 %0.0420.99340.2019.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,794.622,773.0026.9 %5.0718.09334.0053.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,652.346,480.00-39.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,691.582,464.0056.7 %5.01,132.53366.9167.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,067.144,221.2730.4 %5.0847.55124.7785.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,494.842,260.0080.3 %5.0733.22396.5145.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 49,505.8160,817.00-22.8 %0.0945.901,520.00-60.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,351.962,864.0034.2 %5.0600.11161.1673.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,948.073,263.0017.4 %5.0502.33309.9838.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,071.191,746.0043.1 %5.0619.13252.0359.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,761.215,338.0021.0 %5.0904.34511.9343.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,842.513,513.0027.5 %5.01,208.62844.8030.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,776.065,438.98-44.0 %0.0866.31339.1660.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 345,506.1013,134.3471.1 %5.01,065.47748.2529.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)14,538.1312,383.2014.8 %5.01,807.69121.9393.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 130,119.6915,296.9449.2 %5.01,322.5789.8093.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 218,325.7418,408.00-0.4 %0.018,705.07344.9098.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,898.508,926.3018.1 %5.0379.40251.6533.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม88,625.7183,622.005.6 %2.51,647.251,365.4217.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบ34,572.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม24,943.17228.3399.1 %5.0803.97852.40-6.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย55,472.4925,296.0054.4 %5.0806.90410.1249.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม66,542.4122,010.0066.9 %5.0732.469,813.50-1,239.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม10,118.3915,828.35-56.4 %0.01,818.251,872.19-3.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,578.782,782.0022.3 %5.0828.31344.8058.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,535.142,074.0041.3 %5.0676.17333.4550.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม42,321.1115,096.9164.3 %5.06,049.673,310.1545.3 %5.0
รวม 710,281 461,212 35.07 % 72,732 36,055 50.43 %