จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,098.441.00100.0 %5.0503.61332.8933.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,074.035,625.2060.0 %5.0145.92379.90-160.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด1,092.511.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,555.424,582.00-0.6 %0.0488.79415.1215.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,019.421,790.0040.7 %5.0509.2942.9491.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,856.338,389.6864.8 %5.03,222.911,023.6468.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,685.661,667.0064.4 %5.0231.4758.2574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,175.95483.0088.4 %5.0331.3083.1874.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมานไม่ครบ293.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ62.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,345.7045.0096.7 %5.0128.072.8097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,668.56354.0090.4 %5.0237.1720.1991.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,917.98319.0091.9 %5.0123.8152.4657.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,293.05481.0088.8 %5.0346.0179.7177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,060.89413.0091.8 %5.0349.7320.9094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,624.85471.0087.0 %5.0239.2162.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,926.0468.0096.5 %5.0287.0111.8895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,911.66635.0083.8 %5.0254.3663.7075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,637.59167.0095.4 %5.0161.0420.5287.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,467.56356.0092.0 %5.0185.6617.4490.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,827.86518.0086.5 %5.0212.2664.9869.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,849.87365.0090.5 %5.0290.8742.0885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,931.53341.0091.3 %5.0265.6262.2576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,438.95375.0091.6 %5.0230.1421.6190.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,344.215,682.93-30.8 %0.01,036.06555.7546.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.061.00-1,566.7 %0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,912.481,402.8051.8 %5.0320.59190.0040.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,618.531,230.6053.0 %5.0524.3928.5094.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,688.81929.0065.4 %5.0517.16199.5061.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,102.162,393.00-13.8 %0.0861.00548.0836.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,277.992,234.0031.8 %5.0769.85465.7839.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,570.391,016.0077.8 %5.0826.88308.9762.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,434.416,467.0013.0 %5.02,462.26779.1968.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,360.034,751.93-101.4 %0.0606.87596.791.7 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,778.954,581.0020.7 %5.0967.031,541.76-59.4 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,619.604,963.93-7.5 %0.01,058.01117.8088.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)18,093.8918,905.18-4.5 %0.01,781.350.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด69,441.6047,671.0031.4 %5.0286.57599.05-109.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,852.821,524.0060.4 %5.01,009.51252.1375.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,596.911,111.0030.4 %5.063.6443.2732.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,752.56953.0045.6 %5.043.4041.614.1 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,183.181,142.0064.1 %5.0712.8081.0088.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,214.88635.0080.2 %5.0643.36306.4052.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,642.742,533.0030.5 %5.0845.901,127.89-33.3 %0.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,295.7451,389.64-604.4 %0.02,852.401,833.1135.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,331.254,163.0021.9 %5.01,226.23228.1981.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,539.583,373.0064.6 %5.03,165.852,177.4231.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,038.755,968.001.2 %0.51,128.22166.6085.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,761.011,640.0086.1 %5.01,093.11400.2363.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,143.033,480.5016.0 %5.01,036.07600.6742.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,692.774,166.0011.2 %5.0818.16829.23-1.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,858.763,215.9033.8 %5.01,283.24767.6940.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,831.515,061.00-32.1 %0.0648.5382.8687.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด7,787.2611,936.00-53.3 %0.0500.12208.1158.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,773.294,652.00-67.7 %0.0386.58249.0535.6 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 73,549.1553,411.0127.4 %5.01,223.3654.0095.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด620.65570.008.2 %4.0238.9683.7764.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,306.892,201.0033.4 %5.0788.86333.4157.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,274.213,092.0027.7 %5.0693.78251.5163.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,908.928,011.59-63.2 %0.01,167.46592.6749.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,517.213,767.0016.6 %5.01,188.20702.9340.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด8,994.62732.8291.9 %5.0919.60469.9948.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)55,723.557,035.8387.4 %5.02,272.66970.9357.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 175,678.9115,776.0079.2 %5.01,200.68431.6064.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 224,322.6123,096.005.0 %2.51,136.10741.7734.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 321,287.0510,520.0050.6 %5.0938.77163.5682.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,484.127,505.00-202.1 %0.0331.22105.0368.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,436.3012,856.55-99.8 %0.0199.45207.10-3.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด143,629.77107,279.0025.3 %5.01,567.26419.8673.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด139,453.1325,605.0081.6 %5.0876.94266.0069.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด41,317.1531,508.0023.7 %5.01,133.80400.0064.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,359.1813,130.0043.8 %5.0905.30960.45-6.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร19,455.583,310.0083.0 %5.0808.561,027.32-27.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง192,029.2031,733.0883.5 %5.0916.67450.6550.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด73,852.72237.2399.7 %5.0760.18478.4237.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,267.3131,856.00-243.7 %0.02,007.20572.6571.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,434.021,633.0052.4 %5.0731.801,757.69-140.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,274.971,126.0065.6 %5.0655.74392.1640.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด47,704.023,900.0091.8 %5.08,588.885,210.0039.3 %5.0
รวม 1,308,880 636,511 51.37 % 69,492 35,253 49.27 %