จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,603.54628.0075.9 %5.0551.56118.7578.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0533.3923.5995.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,272.675,051.00-54.3 %0.0814.35431.0847.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,192.7483.5097.4 %5.0719.3099.9186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์24,945.8814,125.0043.4 %5.08,896.25717.7291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,237.331,044.0075.4 %5.0312.8542.6586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,976.82755.0081.0 %5.0323.2985.4073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,707.171,052.0077.7 %5.0225.5787.6661.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,392.10586.0086.7 %5.0200.6989.5655.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,516.05582.0087.1 %5.0387.3883.0178.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,377.38621.0085.8 %5.0406.5382.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,791.23142.0096.3 %5.0402.0986.6178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,616.34493.0086.4 %5.0248.3961.9975.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,980.49399.0090.0 %5.0377.009.5797.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,572.59453.0087.3 %5.0147.4211.4092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,780.16647.0082.9 %5.0293.6870.3276.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์6,646.165,688.1014.4 %5.01,289.781,267.821.7 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,089.822,980.0027.1 %5.01,080.58471.0856.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,566.772,778.8422.1 %5.0814.45314.0861.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,858.08881.0069.2 %5.0586.16477.5318.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,458.822,394.0056.1 %5.01,289.851,882.66-46.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,678.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5423.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,077.682,657.6747.7 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,582.403,231.0029.5 %5.01,240.57197.4384.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,137.0411,289.13-84.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,785.092,216.2941.4 %5.0909.43853.956.1 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,600.37233.0085.4 %5.061.3652.8513.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,239.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ110.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,977.661,134.8861.9 %5.011,023.52516.7195.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,655.932,644.0027.7 %5.0890.5299.8688.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,275.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,365.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,695.855,160.00-9.9 %0.01,251.74386.0869.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,680.732,448.0033.5 %5.0852.39508.2540.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,356.0511,998.77-88.8 %0.01,403.9592.1093.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,105.043,437.1016.3 %5.0890.42329.1863.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,125.642,776.0032.7 %5.0890.52806.899.4 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,138.590.00100.0 %5.01,441.91276.7380.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,397.092,089.0061.3 %5.01,067.45405.5462.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,399.554,471.00-31.5 %0.0738.2919.0997.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์33,115.622,529.0092.4 %5.0844.61476.9643.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 110,458.1859,039.1046.6 %5.01,320.821,143.5913.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,648.751,500.0043.4 %5.0491.08145.8170.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,700.092,717.0052.3 %5.0776.42327.7557.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,026.43885.3070.7 %5.0603.92354.5841.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,049.536,488.22-7.3 %0.01,312.20404.7069.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,560.731,870.0059.0 %5.01,270.7645.6896.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,005.044,697.006.2 %3.0928.45420.8554.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 147,757.2418,412.5361.4 %5.02,078.83562.8972.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 236,105.8911,491.3268.2 %5.0984.43193.6580.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 351,628.3511,919.7276.9 %5.01,311.53591.8554.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)71,883.288,029.9588.8 %5.02,059.79978.1452.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,323.236,084.5650.6 %5.0385.87169.1056.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง26,021.215,032.0080.7 %5.01,048.961,425.00-35.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์31,353.5481,925.31-161.3 %0.0888.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี47,034.2618,272.0061.2 %5.0823.16169.1079.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง38,932.8811,875.9969.5 %5.0795.01531.8133.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,318.0627,547.04-59.1 %0.02,026.681,977.252.4 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,689.912,590.0029.8 %5.0757.32506.1433.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,819.062,325.0017.5 %5.0567.15586.24-3.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์48,270.6513,939.5571.1 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 766,860 396,340 48.32 % 71,223 27,264 61.72 %