จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,464.51671.0072.8 %5.0531.7248.2490.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,747.415,852.0065.1 %5.0374.23126.6366.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,505.877,906.00-21.5 %0.0110.0837.2666.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,062.411,983.0035.2 %5.0816.96333.2859.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,146.86660.0079.0 %5.0485.0369.4385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร15,107.8112,392.0018.0 %5.02,889.70796.7372.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,046.281,102.0072.8 %5.0320.2489.6172.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,867.981,079.0072.1 %5.0473.22152.4267.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,912.08482.0087.7 %5.0317.0146.8185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,051.85538.0086.7 %5.0280.6791.1267.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ38,575.12323.0099.2 %5.0153.1519.5787.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,295.12610.0081.5 %5.0414.6090.8378.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว17,312.661.00100.0 %5.053.0420.5561.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,942.131.00100.0 %5.0367.1822.4993.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,574.06344.0090.4 %5.0172.2120.0388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,916.56502.0087.2 %5.0255.3891.4364.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,458.25308.0091.1 %5.0420.06101.7975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,507.81185.0094.7 %5.0398.2569.8182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย895.92511.0043.0 %5.0319.2783.0274.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,254.39282.0091.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,598.84259.0092.8 %5.0251.3990.2964.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,600.06434.0087.9 %5.0401.0816.9795.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,260.693,656.50-12.1 %0.0835.95736.2311.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,891.682,176.0044.1 %5.01,102.20645.7541.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,121.801,859.0040.5 %5.0797.94301.5362.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,666.15622.0083.0 %5.0639.94869.48-35.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,136.932,282.0027.3 %5.0950.053,029.30-218.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,949.681,250.0068.4 %5.0738.43380.0048.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,184.314,294.0017.2 %5.01,634.671,443.5511.7 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,329.112,814.2835.0 %5.01,292.3628.9897.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร30,309.0313,331.8856.0 %5.01,100.22402.3563.4 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร58,990.9256,904.013.5 %1.5520.6294.5081.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)12,576.7723,480.00-86.7 %0.04,861.815,988.75-23.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,993.632,169.0063.8 %5.0912.04361.0060.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,093.057,310.00-43.5 %0.089.21101.49-13.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,059.77488.0054.0 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,250.371,248.0061.6 %5.0613.6983.2186.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,389.32745.0078.0 %5.0702.86339.1551.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,300.802,220.0032.7 %5.0874.00371.7657.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,279.664,614.0036.6 %5.01,597.591,231.0522.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,355.037,662.00-43.1 %0.01,383.861,461.54-5.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,825.741,560.0059.2 %5.0655.45389.5040.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,387.4488,740.00-1,922.6 %0.0855.72122.2485.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,064.5419,254.24-27.8 %0.02,768.173,261.45-17.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,994.462,193.0080.1 %5.0816.94300.3663.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,624.153,376.766.8 %3.01,007.12526.5447.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,254.925,332.75-25.3 %0.01,292.23164.7787.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,377.353,497.5345.2 %5.01,596.59230.5185.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,093.993,051.9625.5 %5.0556.793.8299.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,091.073,779.7168.7 %5.01,083.18814.1324.8 %5.0
รจจ.สกลนคร 85,489.92117,091.01-37.0 %0.01,332.67634.2452.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,978.35649.0078.2 %5.0569.7579.6086.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,950.142,130.3757.0 %5.01,026.11320.6668.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,446.011,548.0085.2 %5.0683.84368.4146.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,426.154,123.0435.8 %5.01,042.89382.8163.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,484.054,228.6822.9 %5.01,368.42588.0657.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,930.486,026.16-22.2 %0.01,146.47161.5085.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 135,268.7317,508.0050.4 %5.01,544.90863.8344.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 268,720.6719,487.0071.6 %5.02,619.08697.6173.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3113,088.3615,738.0086.1 %5.02,618.04410.5084.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2342,273.796,240.0085.2 %5.02,405.221,209.4949.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,541.403,276.8427.8 %5.0401.28320.8220.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร101,246.93109,414.00-8.1 %0.02,022.541,000.2850.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร83,206.6820,379.0075.5 %5.0800.111,729.05-116.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม12,840.9615,640.00-21.8 %0.0792.872,357.53-197.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน135,645.9142,498.0068.7 %5.01,165.01989.4615.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร11,444.0721,692.54-89.6 %0.02,248.802,026.179.9 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,238.382,364.0027.0 %5.0893.02731.0318.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,244.43937.0071.1 %5.0759.91323.2957.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร44,922.9710,555.1976.5 %5.05,823.695,067.7813.0 %5.0
รวม 1,164,085 727,862 37.47 % 72,412 46,364 35.97 %