จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,501.77530.0078.8 %5.0454.5461.6686.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม326,068.0618,764.0194.2 %5.02,261.93392.4882.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,401.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5360.6162.7082.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,499.281,003.0071.3 %5.0701.31268.8561.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม13,181.027,954.7239.7 %5.02,393.73659.8872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน4,581.21299.0093.5 %5.0219.3695.9756.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,968.84526.0089.4 %5.0285.12123.6856.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,203.41279.0093.4 %5.0514.8797.6681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,784.2714.0099.6 %5.0313.705.6498.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,671.33313.0093.3 %5.0300.640.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,797.64549.0088.6 %5.0399.13123.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,766.03437.0090.8 %5.0270.47105.3961.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,551.15498.0089.1 %5.0351.7461.7782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,264.75198.0095.4 %5.0261.4212.7895.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม9,241.4121,284.00-130.3 %0.02,013.82268.8586.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,474.863,695.0017.4 %5.01,043.601,258.75-20.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,650.131.00100.0 %5.0416.04171.0058.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม3,425.601,189.0065.3 %5.0382.62102.2373.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม3,233.41912.5071.8 %5.0563.24118.7578.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,969.091,225.0075.3 %5.01,138.67686.2339.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม3,512.361,088.0069.0 %5.0644.26495.2823.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,090.391,135.0077.7 %5.0342.76151.7955.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,305.212,870.0060.7 %5.01,842.27807.5056.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,073.982,870.006.6 %3.0718.61516.3428.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,881.424,256.0012.8 %5.01,176.681,464.90-24.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,105.372,844.0044.3 %5.0793.07305.0761.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม89,904.6921,284.0076.3 %5.0498.85807.50-61.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,357.481,003.0070.1 %5.0758.36516.3431.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,570.51746.0052.5 %5.054.28202.97-273.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,189.3723.0098.1 %5.024.9142.08-68.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,879.27350.0087.8 %5.0667.9056.2291.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,782.381,135.0070.0 %5.0644.26567.3211.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,197.741,003.0076.1 %5.0815.41548.6132.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,083.663,502.0014.2 %5.01,100.64246.7977.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,692.632,170.0053.8 %5.0826.62448.9745.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,182.969,455.4033.3 %5.01,975.38117.4794.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,996.141,375.0087.5 %5.0644.26485.5124.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,047.652,128.0047.4 %5.0853.44516.3439.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,606.973,502.0024.0 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,744.294,777.18-27.6 %0.0568.2080.9685.8 %5.0
สพ.นครพนม63,014.959,004.0085.7 %5.0863.64358.9458.4 %5.0
รจก.นครพนม 101,155.5677,201.9923.7 %5.01,571.821,329.5715.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,925.923,852.001.9 %0.5872.45461.6147.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,478.053,947.4027.9 %5.0967.53656.1032.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,589.621,914.00-20.4 %0.0815.419.0598.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,398.466,384.02-87.9 %0.0642.04268.8558.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)27,149.2112,974.0952.2 %5.0442.28678.39-53.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 137,497.3311,876.0668.3 %5.01,325.60773.4241.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 220,692.9914,537.0429.7 %5.01,504.92761.7049.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม12,591.433,123.0075.2 %5.0215.62156.7527.3 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม53,635.7278,769.99-46.9 %0.01,147.68246.7978.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม12,900.1618,886.00-46.4 %0.01,756.361,729.001.6 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,124.912,592.0017.1 %5.0701.28382.7345.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,852.912,122.1444.9 %5.0549.18146.6473.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 946,045 374,372 60.43 % 43,834 21,685 50.53 %