จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,326.801,650.0029.1 %5.0420.0328.5093.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร28,571.8411,202.0060.8 %5.081.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,114.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.534.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,831.681,808.0036.2 %5.0534.15187.5764.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,477.952,100.0039.6 %5.0686.27189.3872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร19,050.5816,362.0214.1 %5.03,063.25517.7583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,141.551.00100.0 %5.0394.9441.7889.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,846.55393.0089.8 %5.0226.1837.9883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,797.52327.0091.4 %5.0232.8341.6382.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,834.70377.0090.2 %5.0333.760.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,721.50255.0093.1 %5.0266.5032.9787.6 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร21,215.9043,412.28-104.6 %0.03,759.78200.1994.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,250.233,641.4014.3 %5.0952.451,006.05-5.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,755.531,202.0056.4 %5.0458.080.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,286.39800.0081.3 %5.01,085.6157.0094.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,014.562,902.003.7 %1.5610.21323.0047.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,086.121,340.0056.6 %5.0591.20237.5059.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร4,040.693,490.0013.6 %5.01,028.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,160.633,102.00-43.6 %0.0521.80190.0063.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,753.903,202.0032.6 %5.01,275.75237.5081.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,835.162,864.0025.3 %5.0895.45152.0083.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,709.066,060.00-28.7 %0.01,142.66403.7564.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,078.671,303.8957.6 %5.0591.17380.0035.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,121.671,379.0035.0 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,144.10480.0084.7 %5.0667.2337.1994.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,885.14659.0077.2 %5.0515.1365.5987.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,737.143,010.0019.5 %5.0838.40380.0054.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร13,410.8340,699.00-203.5 %0.01,313.802,061.63-56.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,714.943,819.0033.2 %5.01,218.72970.8420.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,372.112,805.0016.8 %5.0705.27285.0059.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,428.6510,050.00-35.3 %0.01,979.3795.0095.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,049.651,279.0058.1 %5.01,265.02551.0056.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,715.092,850.0023.3 %5.0857.39522.5039.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,515.312,820.0019.8 %5.0762.34218.5071.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,983.781,163.0070.8 %5.0933.46409.8856.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,835.963,358.66-18.4 %0.0477.07114.3976.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร31,067.302,436.0092.2 %5.0663.8330.4195.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร42,569.9742,950.00-0.9 %0.0815.07760.006.8 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,845.472,000.0029.7 %5.0496.122,479.15-399.7 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร2,263.703,350.00-48.0 %0.01,047.55613.7041.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,917.051,131.0061.2 %5.0572.18185.8567.5 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,730.832,848.8623.6 %5.0838.41538.0935.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,309.23666.0079.9 %5.0686.280.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,879.1718,484.76-87.1 %0.03,141.850.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,621.692,308.0078.3 %5.01,347.1477.9894.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร7,817.3245,128.89-477.3 %0.01,669.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร151,873.235,597.0096.3 %5.0318.630.9599.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร31,898.841,300.8095.9 %5.0390.1395.0075.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร32,403.4652,000.00-60.5 %0.0777.82950.00-22.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย13,551.9510,223.0024.6 %5.0605.61849.02-40.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,151.7710,100.00-64.2 %0.01,623.582,280.00-40.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,367.372,503.0025.7 %5.0667.23598.8310.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร24,539.1811,953.0051.3 %5.06,057.122,276.6062.4 %5.0
รวม 578,509 397,147 31.35 % 46,532 21,717 53.33 %