จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ1,525.852,973.30-94.9 %0.02,119.700.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 357,228.5445,093.8521.2 %5.0214.40515.28-140.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,679.1926.0099.0 %5.0806.20169.6379.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่56,338.4245,093.8520.0 %5.0271.37178.7934.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่59,421.8810,650.6482.1 %5.0152.53200.08-31.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,615.557,283.604.4 %2.063.2247.0225.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,683.1015,420.78-474.7 %0.044.31165.92-274.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่13,364.9617,699.86-32.4 %0.01,699.95739.8856.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,377.722,525.5225.2 %5.01,573.100.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,347.733,782.00-13.0 %0.01,072.430.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 838,972.6721,083.2045.9 %5.03,646.03301.1591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 117,757.4012,718.3728.4 %5.05,419.81520.6090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,849.273,721.3957.9 %5.02,568.43679.2573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,209.343,912.0052.3 %5.0374.7957.9584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,680.094,268.0036.1 %5.0336.76105.2168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,331.97481.0088.9 %5.0295.9847.2284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,088.48888.0078.3 %5.0210.0787.3058.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง3,961.31861.0078.3 %5.0300.3538.9587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,771.82545.0085.6 %5.0350.982.2099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,666.32521.0085.8 %5.0479.82124.8374.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,710.18673.0081.9 %5.0384.01111.1571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,596.9295.0097.4 %5.0678.93156.7576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,606.58379.0089.5 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,640.35380.0089.6 %5.0708.25123.5082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,601.22369.0089.8 %5.0240.8468.4571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง16,906.441,583.7090.6 %5.0323.1564.7480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,639.891,203.0066.9 %5.0213.2568.3867.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,509.371,025.0070.8 %5.0265.210.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,952.871,102.0072.1 %5.0258.12115.6755.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,831.62649.0083.1 %5.0403.9088.2778.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,430.11997.0077.5 %5.0683.66105.8284.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,323.94606.0086.0 %5.0501.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,686.90403.0089.1 %5.0438.2667.0384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,617.2366.0098.2 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,544.79354.0090.0 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,322.83306.0092.9 %5.03,989.9470.7798.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311,859.724,206.8964.5 %5.01,709.53221.9187.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,651.632,560.3029.9 %5.01,234.3664.4194.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,672.022,029.0024.1 %5.0747.540.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,523.369,136.65-21.4 %0.01,460.25667.8554.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,314.7813,858.00-66.7 %0.02,650.752,181.9417.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,508.673,612.43-3.0 %0.01,070.87189.6682.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,138.601,560.0069.6 %5.01,291.011,055.4518.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 911,888.302,297.0080.7 %5.01,934.59504.7973.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่1,370.222,159.00-57.6 %0.0840.86532.1036.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 141,146.8854,154.76-31.6 %0.013,128.104,060.6069.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.461,777.410.3 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,039.88603.0042.0 %5.0958.33532.2644.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,705.703,143.0033.2 %5.01,624.793,833.00-135.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,048.623,653.3327.6 %5.02,371.961,385.9141.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,428.9620,076.20-212.3 %0.02,544.53546.8878.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 33,236.1322,374.4632.7 %5.02,195.97311.4085.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,941.954,751.673.9 %1.52,702.16308.0088.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่25,368.355,592.6678.0 %5.05,451.761,222.8177.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,571.327,498.4029.1 %5.03,582.542,787.7722.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,314.493,638.0015.7 %5.01,357.67473.7965.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1ไม่ครบ2,524.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,214.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,782.3956,477.67-200.7 %0.03,620.57254.9693.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,259.6015,000.001.7 %0.55,682.1323,750.00-318.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,885.0111,149.00-89.4 %0.02,504.721,353.7546.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,605.81810.0077.5 %5.01,034.39189.0581.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 11,835.714,201.0064.5 %5.01,776.070.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)13,059.7422,880.00-75.2 %0.03,842.54405.4389.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ21,824.7031,473.91-44.2 %0.0405.69104.1574.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)21,600.225,938.5072.5 %5.0206.2349.4076.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,554.021,268.0064.3 %5.0679.0448.1392.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,921.542,236.0054.6 %5.01,167.51391.8766.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,594.39520.0088.7 %5.0882.27385.7056.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,700.8983,648.00-372.6 %0.02,251.421,734.3723.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,658.012,050.0069.2 %5.01,262.59333.4573.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่13,610.9418,462.37-35.6 %0.03,778.6595.4897.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่11,906.762,518.0078.9 %5.01,471.76653.0655.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,684.405,861.52-3.1 %0.01,452.75711.8651.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,429.472,258.0058.4 %5.01,936.59195.5089.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่8,098.914,944.4538.9 %5.02,024.13418.7379.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,458.608,839.00-98.2 %0.01,059.51244.3776.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่40,130.8326,213.6534.7 %5.01,221.27450.5463.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,350.9112,068.0030.4 %5.0844.63255.7569.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 150,272.06161,762.00-7.6 %0.02,690.812,357.9012.4 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 53,258.2247,681.0010.5 %5.01,579.84595.6362.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,584.4917,610.00-13.0 %0.03,336.702,111.1036.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,722.651,080.0060.3 %5.0825.22147.3982.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,945.311,780.0064.0 %5.01,357.67760.9444.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,485.82630.0081.9 %5.01,129.47411.1963.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่10,700.734,530.0057.7 %5.02,917.881,017.4565.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,050.301,563.0061.4 %5.01,263.49676.3346.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,904.1516,332.92-233.0 %0.01,699.95704.5258.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่12,016.588,469.5429.5 %5.0953.98270.0171.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)8,169.733,670.0055.1 %5.04,340.00256.8594.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 691,456.647,485.1791.8 %5.01,730.21919.1146.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 116,748.706,740.0059.8 %5.01,707.52279.6983.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 243,656.70211.7599.5 %5.0348.221,710.00-391.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 317,960.479,419.0947.6 %5.0471.051,344.36-185.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 476,196.5315,449.4379.7 %5.01,031.02307.5070.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 527,660.1114,323.6348.2 %5.02,933.651,390.5852.6 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,552.4313,946.53-20.7 %0.0465.23531.68-14.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ7,355.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร23,417.9520,876.0010.9 %5.0478.91245.1948.8 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่32,711.3629,672.009.3 %4.5474.95579.53-22.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่87,937.2693,744.00-6.6 %0.02,026.421,045.3848.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ493.03ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่134,228.9763,156.0052.9 %5.01,396.45183.4786.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่57,768.5943,583.0024.6 %5.01,397.952,390.90-71.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่24,565.0519.0099.9 %5.01,193.30337.2571.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง48,148.0320,808.0056.8 %5.01,163.15595.7648.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,816.731,767.0037.3 %5.0788.09355.9054.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง108,916.741,922.6098.2 %5.01,548.07690.3755.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่34,865.3026,514.0024.0 %5.01,139.961,697.95-48.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่13,863.486,760.2751.2 %5.02,885.392,591.7010.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่35,721.1738,840.00-8.7 %0.01,764.02233.7086.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,453.471,870.0045.9 %5.01,611.29145.8790.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่88,176.8665,676.1925.5 %5.04,196.383,027.7527.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,158.326,198.00-20.2 %0.01,395.70663.0452.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,387.4713,186.50-106.4 %0.02,524.08340.4986.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,478.165,948.00-32.8 %0.01,921.91152.0092.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,687.23611.0077.3 %5.01,737.310.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,276.671,245.0062.0 %5.0939.31597.1436.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 565,125.8852,332.0019.6 %5.021,280.0911,811.4544.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่88,316.4428,608.0167.6 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,257,838 1,551,482 31.28 % 222,008 124,464 43.94 %