จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.23124.3872.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน56,892.0639,560.0030.5 %5.092.89118.68-27.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,863.484,233.51-47.8 %0.0544.2852.7990.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน9,774.971,789.0081.7 %5.03,071.870.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,904.939,756.1218.0 %5.03,225.57424.3686.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,996.051,831.0063.4 %5.0303.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,624.87538.0085.2 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ13,897.34453.0096.7 %5.0223.4735.0684.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,203.77691.0083.6 %5.0174.450.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,790.72814.0078.5 %5.0276.9940.8885.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,666.81464.0090.1 %5.0511.5553.7289.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,701.80372.0092.1 %5.0199.9849.5275.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,420.47117.0097.4 %5.0394.511.8599.5 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,275.454,593.4012.9 %5.0455.4732.2192.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,961.124,636.896.5 %3.01,076.76528.3950.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,870.992,536.0034.5 %5.0981.65732.5425.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,218.361,691.0047.5 %5.0696.412.8599.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,890.10702.0075.7 %5.0347.84445.72-28.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,426.372,688.0039.3 %5.0715.45642.1210.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,270.713,609.00-58.9 %0.0424.85454.16-6.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,782.712,273.4952.5 %5.01,323.94652.7650.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,346.071,823.0058.1 %5.0943.65215.4177.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน15,934.4816,733.07-5.0 %0.01,647.241.0099.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,586.921,857.0048.2 %5.0848.56582.8531.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,900.904,322.00-127.4 %0.050.6647.476.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,230.671,066.0067.0 %5.0731.1846.5593.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,971.931,271.0057.2 %5.0601.36296.1450.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,534.543,779.0016.7 %5.0672.15335.8850.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,526.1316,925.58-206.3 %0.01,323.962,279.32-72.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,155.041,872.0054.9 %5.01,095.771,209.81-10.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,223.603,506.0017.0 %5.0639.35160.9674.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน12,686.3010,714.5815.5 %5.01,342.9887.1993.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,103.281,692.0058.8 %5.0639.36242.2562.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,596.804,304.28-169.6 %0.0867.58627.0027.7 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,526.684,044.0026.8 %5.01,076.76248.3876.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,749.41955.6274.5 %5.0924.45409.0955.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,533.223,264.5028.0 %5.0658.3889.4886.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน10,981.213,374.0069.3 %5.0458.3795.0079.3 %5.0
รจจ.ลำพูน 58,008.2567,932.64-17.1 %0.01,071.92749.4330.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,875.06118.0095.9 %5.0499.09123.5075.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน6,985.404,320.0038.2 %5.0609.09275.5054.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน8,851.732,321.0073.8 %5.0585.36261.2655.4 %5.0
สปส.จ.ลำพูน8,300.267,366.0011.3 %5.01,342.98488.1263.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,198.461,920.1540.0 %5.0696.4347.5093.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,206.282,599.0076.8 %5.0753.48286.8361.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 119,279.3313,427.4130.4 %5.01,063.90415.5760.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 253,709.5714,033.6773.9 %5.01,441.80557.1061.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,156.484,643.0010.0 %5.0377.10470.44-24.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน61,718.3954,861.5411.1 %5.01,319.15722.0445.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน60,626.8011,578.1880.9 %5.0730.081,318.63-80.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 32,897.4611,622.0064.7 %5.0603.651,157.58-91.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง14,555.3317,833.00-22.5 %0.0574.9895.0083.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,010.7916,908.00-68.9 %0.01,487.25117.6792.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,574.263,653.7220.1 %5.0753.48337.9255.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,758.071,231.0055.4 %5.0506.25175.5065.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน38,738.0611,856.0069.4 %5.03,965.293,516.2511.3 %5.0
รวม 654,470 413,076 36.88 % 48,626 22,485 53.76 %