จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,567.76736.0079.4 %5.0294.7353.3081.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,037.735,261.78-4.4 %0.0922.21151.4083.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี4,471.281,988.0055.5 %5.0503.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,107.5511,879.1421.4 %5.02,690.49547.2179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 229,032.5526,701.868.0 %4.05,824.49940.5083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,953.432,323.0061.0 %5.0399.3956.6885.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,640.322,005.0064.5 %5.0313.6264.6579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,595.581,408.0069.4 %5.0304.64103.1866.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 19,065.206,868.3524.2 %5.0461.9876.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,913.391,810.0063.2 %5.0277.8471.2574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,987.132,508.1049.7 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,874.411,391.0076.3 %5.0506.3676.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,866.39718.0085.2 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,486.766,262.98-14.1 %0.01,226.31440.0364.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,156.407,327.22-42.1 %0.01,276.08426.0766.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,411.792,909.0046.2 %5.0979.10769.7021.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,931.053,983.0342.5 %5.0900.62530.5341.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,181.181,405.0055.8 %5.0427.74115.9472.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,076.431,457.0052.6 %5.0370.59196.9346.9 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์17,990.227,596.0057.8 %5.01,917.671,386.4527.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,368.317,154.32-33.3 %0.01,723.11857.6450.2 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 18,791.96140,924.00-649.9 %0.06,009.06598.7290.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,508.574,186.087.2 %3.5941.07308.0867.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,550.658,671.00-56.2 %0.06,289.173,456.7145.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,078.842,510.00-20.7 %0.0380.40852.69-124.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,402.065,813.31-7.6 %0.0975.41471.2551.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,062.833,038.0025.2 %5.0751.11461.4638.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,532.5916,761.27-75.8 %0.01,188.27297.5775.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,101.916,989.501.6 %0.52,229.8795.0095.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,932.542,982.0039.5 %5.0807.96180.4177.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,190.811,648.0048.4 %5.0503.6542.5291.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,369.431,811.0058.6 %5.0519.03269.4648.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,984.425,042.76-26.6 %0.0769.92353.1554.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,491.5921,573.80-232.3 %0.01,125.89109.4590.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี11,432.753,368.9170.5 %5.03,203.97373.0488.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,313.142,018.0053.2 %5.0446.65162.1563.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,572.0815,242.08-131.9 %0.01,647.9698.6294.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,545.5312,788.005.6 %2.51,456.561,310.6510.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,321.22451.0096.0 %5.0541.73258.1252.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,052.563,352.0017.3 %5.0731.89302.9058.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,135.277,083.00-37.9 %0.0731.84429.1641.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,135.692,764.1046.2 %5.0750.91305.0959.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,205.665,206.00-0.0 %0.0674.8490.6386.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,293.509,176.0031.0 %5.0558.37430.3522.9 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 52,413.0351,983.660.8 %0.5718.76938.97-30.6 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 133,160.9592,372.5330.6 %5.01,213.52453.1562.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี16,000.1919,805.78-23.8 %0.0362.19144.4060.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง45,552.0735,807.0021.4 %5.0805.77567.5029.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 27,072.70102,855.62-279.9 %0.01,048.31469.1055.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 111,043.0618,372.00-66.4 %0.02,414.161,880.8622.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,898.62978.0083.4 %5.01,443.0757.4296.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,465.026,919.277.3 %3.51,321.39207.3084.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,266.653,971.8824.6 %5.0769.92417.8045.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,465.3616,824.008.9 %4.02,481.37570.0077.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,303.743,884.6738.4 %5.0807.96456.2243.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,192.324,227.60-32.4 %0.0636.76402.3936.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต35,271.90107,930.00-206.0 %0.01,937.18516.1373.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 134,354.4411,364.0066.9 %5.01,010.10289.1971.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,338.3311,574.9648.2 %5.01,073.64256.5776.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)15,470.1115,385.060.5 %0.51,766.181,156.6834.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,554.241,849.5027.6 %5.0309.38460.07-48.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี151,185.0921,204.0086.0 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 80,901.8818,946.2376.6 %5.01,419.381.8599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,821.877,619.7561.6 %5.0439.26255.1741.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,220.6017,680.00-318.9 %0.01,252.87882.0029.6 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี382,217.69187,620.0050.9 %5.08,276.261,372.4483.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0634.66352.5344.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,887.563,750.513.5 %1.5750.91737.141.8 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,499.03847.0066.1 %5.0294.52251.7614.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี27,017.8810,554.4060.9 %5.06,051.654,854.0019.8 %5.0
รวม 1,429,295 1,161,420 18.74 % 95,812 36,932 61.45 %