จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,611.29736.0071.8 %5.0626.470.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง18,466.4811,089.0040.0 %5.064.61108.90-68.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,451.073,946.2027.6 %5.091.93114.19-24.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,138.941,720.0045.2 %5.0835.6422.5197.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง18,585.0614,600.0021.4 %5.03,459.85712.2779.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,773.382,846.0040.4 %5.0381.2647.5087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ839.48897.00-6.9 %0.0354.0228.5791.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,443.32487.0089.0 %5.0273.0635.8286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,805.99502.0086.8 %5.0223.1463.0871.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,696.10478.0087.1 %5.0260.4635.2086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,683.61471.0087.2 %5.0484.4569.1385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,589.58378.0089.5 %5.0239.554.5098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,711.57681.0081.7 %5.0459.5241.2591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,672.38415.0088.7 %5.0240.7349.6379.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,604.80299.0091.7 %5.0449.992.9799.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,746.72564.0084.9 %5.0478.7520.7495.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางไม่ครบ7,655.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,832.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,257.733,600.0015.4 %5.01,273.01575.7054.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,177.841,390.0056.3 %5.0854.66347.1359.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 210,916.7721,641.00-98.2 %0.04,256.563,623.3514.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,913.16823.0071.7 %5.0664.5095.0085.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,011.742,945.0051.0 %5.01,577.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง6,961.053,760.0046.0 %5.0569.671,026.95-80.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,645.531,271.0077.5 %5.01,862.51724.9361.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,739.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,063.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง29,484.50142,500.00-383.3 %0.02,452.00241.3090.2 %5.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,959.232,782.0029.7 %5.01,158.91876.8524.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง3,989.555,860.93-46.9 %0.01,484.6358.5496.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง17,469.9913,638.0021.9 %5.07,020.914,637.9033.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,351.534,229.482.8 %1.02,104.5147.7797.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,029.322,256.0025.5 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,497.171,846.0047.2 %5.0987.7723.7597.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,081.561,548.0049.8 %5.0816.630.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางไม่ครบ3,940.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ365.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,670.496,282.005.8 %2.52,118.33392.4881.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,836.372,651.0030.9 %5.0911.71285.1168.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,980.2411,414.28-90.9 %0.01,389.18302.0578.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,952.871,985.0049.8 %5.01,158.91321.5972.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,921.192,738.0030.2 %5.01,139.9047.0695.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,674.713,010.0018.1 %5.01,044.82509.5251.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางไม่ครบ1,882.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ574.98ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,466.824,634.88-3.8 %0.01,006.7972.7192.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง23,503.466,408.0072.7 %5.0603.48219.2563.7 %5.0
รจก.ลำปาง 53,984.7747,827.3211.4 %5.01,214.58760.4537.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,943.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5502.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางไม่ครบ1,024.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ262.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,404.76163.0095.2 %5.0595.28187.3768.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง27,550.3212,259.0055.5 %5.01,843.49608.0067.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,728.401,540.0058.7 %5.0854.64262.4869.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,295.677,005.00-32.3 %0.01,284.94470.1763.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,686.123,081.0034.3 %5.01,311.04459.3765.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,862.165,249.00-35.9 %0.01,006.79750.3125.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง15,287.775,855.9661.7 %5.01,527.03246.2783.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 130,399.7714,855.9951.1 %5.01,703.80843.2650.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 269,948.509,044.0087.1 %5.0665.111,016.49-52.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 324,900.6941,611.77-67.1 %0.01,783.95900.8249.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ50,388.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,711.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง55,322.9756,914.00-2.9 %0.01,050.04696.9033.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ645.33ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถินไม่ครบ26,321.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ448.88ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,097.7014,962.00-145.4 %0.02,329.481,380.5040.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,968.713,704.006.7 %3.01,120.88599.1646.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,962.922,762.006.8 %3.0759.58186.0075.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง25,811.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,123.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 563,974 516,157 0.00 % 62,942 25,158 0.00 %