จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,613.58644.0075.4 %5.0512.210.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,729.876,673.2031.4 %5.063.130.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์6,260.624,321.0031.0 %5.0816.49282.6065.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,220.431,567.0051.3 %5.0740.38146.5580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์22,229.4915,131.4731.9 %5.02,033.47552.0272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,728.60546.0085.4 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,300.08579.0086.5 %5.0249.8043.7082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,140.25551.0086.7 %5.0182.4732.4382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,795.19610.0083.9 %5.0293.8358.4880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,718.32233.0093.7 %5.0264.400.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,732.96647.0082.7 %5.0323.48108.8766.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,183.32487.0088.4 %5.0451.5148.5089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,817.84303.0092.1 %5.0614.78125.3979.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,435.035,854.9459.4 %5.01,634.161,114.3531.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,720.851,123.0058.7 %5.0617.40241.4060.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,308.602,404.0044.2 %5.01,139.73766.3932.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,638.452,045.0043.8 %5.01,524.96237.3084.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,140.881,510.0051.9 %5.0721.37496.1231.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,372.691,392.0041.3 %5.0417.12561.14-34.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,106.132,463.0059.7 %5.0798.761,236.88-54.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์4,168.243,099.0025.7 %5.0657.6543.4293.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,351.754,397.0040.2 %5.02,413.80910.7462.3 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,898.112,948.6257.3 %5.01,158.76258.4177.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,173.0712,850.00-40.1 %0.01,559.4066.5095.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)11,901.527,288.5438.8 %5.02,287.151,300.5543.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,335.582,188.0034.4 %5.0797.80458.8542.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,744.86396.0077.3 %5.062.2278.01-25.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,095.921,477.0052.3 %5.0805.9843.8194.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,929.64724.8075.3 %5.0626.31293.7653.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,649.242,792.3076.0 %5.0854.50259.2669.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์15,053.703,639.0075.8 %5.01,900.681,199.6036.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,954.292,568.0078.5 %5.0987.61364.5963.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,436.839,385.0030.2 %5.01,558.0982.5394.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,911.411,564.0060.0 %5.0987.591,115.07-12.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,909.053,839.001.8 %0.51,025.64667.0335.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์35,519.254,528.0087.3 %5.013,481.14334.3997.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,456.601,160.0066.4 %5.0816.45227.6572.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,905.675,000.00-1.9 %0.0252.562.8998.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,353.852,000.0082.4 %5.0759.42307.6759.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 43,515.4242,280.772.8 %1.0914.22419.7454.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,655.94892.0066.4 %5.0531.2155.8289.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,738.5111,645.30-211.5 %0.0797.45263.8666.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,976.261,796.0039.7 %5.0645.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,575.715,067.369.1 %4.51,141.03383.8266.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,076.821,565.0069.2 %5.0817.71117.8985.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,112.255,389.6011.8 %5.0987.61432.9856.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์15,698.073,874.0075.3 %5.0359.01503.41-40.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 137,099.3920,854.6243.8 %5.01,394.89654.8053.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 278,489.3510,298.8786.9 %5.01,879.86609.6167.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์7,416.014,692.9536.7 %5.01,094.81130.4488.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์67,404.2080,505.00-19.4 %0.01,410.64761.5946.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์99,504.5845,293.0054.5 %5.0891.30435.7451.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์224,292.8925,357.6388.7 %5.0742.43949.75-27.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์193,743.5524,280.2287.5 %5.02,397.782,681.23-11.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,775.812,961.0038.0 %5.0778.44534.6831.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,390.201,156.0065.9 %5.0517.41100.1080.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์45,632.2012,225.0073.2 %5.07,157.962,890.7259.6 %5.0
รวม 1,125,039 421,063 62.57 % 70,512 25,997 63.13 %