จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,702.01709.0073.8 %5.0461.98109.5476.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่159,359.203,196.4098.0 %5.084.6349.4741.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)4,372.678,591.00-96.5 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,992.151,757.0041.3 %5.0488.9362.2287.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,149.071,259.0060.0 %5.0729.3333.9095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่16,555.968,136.7450.9 %5.01,907.19211.8588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่835.541,188.00-42.2 %0.0253.8057.9177.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,748.94681.0081.8 %5.0180.4238.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,822.17561.0085.3 %5.0241.3557.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,123.39881.0082.8 %5.0419.0050.3588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,806.81361.0090.5 %5.0362.6233.2590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,183.24526.0087.4 %5.0289.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,893.50518.0086.7 %5.0323.380.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,610.39330.0090.9 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่4,864.136,096.15-25.3 %0.0918.372,001.65-118.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ไม่ครบ3,343.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ743.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,082.311,095.0064.5 %5.0777.51380.0051.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,397.922,767.53-15.4 %0.0423.93627.95-48.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,092.202,840.4264.9 %5.01,317.681,522.40-15.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,095.093,548.00-69.3 %0.0513.73597.32-16.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่115,197.373,002.5097.4 %5.04,610.521,044.0377.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่15,295.987,927.7148.2 %5.01,393.752,386.40-71.2 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่51,408.8727,973.9945.6 %5.0490.69522.50-6.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,032.9021,897.13-98.5 %0.04,232.837,589.55-79.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,198.172,280.2145.7 %5.01,108.52612.7544.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,820.968,169.4030.9 %5.04,132.06768.3581.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,141.80169.0094.6 %5.070.9967.834.5 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,769.91575.0079.2 %5.0690.18105.3984.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,965.07334.0088.7 %5.0614.10272.6555.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,339.572,094.0037.3 %5.0804.26241.4970.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,373.76ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,238.321,663.0077.0 %5.0804.26316.8560.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,039.798,059.29-59.9 %0.01,298.6755.1895.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,321.271,145.0089.9 %5.0861.31426.5950.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ3,367.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ639.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,458.081,217.0077.7 %5.0809.35399.9350.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,254.334,440.00-4.4 %0.01,070.49254.6776.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,288.265,160.00-56.9 %0.0382.9673.3480.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,880.042,970.0072.7 %5.0823.29364.5055.7 %5.0
รจจ.แพร่ 38,877.1425,385.4034.7 %5.0917.05251.4672.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่3,053.36672.0078.0 %5.0519.02235.1654.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,436.231,462.0057.5 %5.0842.28277.7967.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,490.391,048.0070.0 %5.0652.14242.3462.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,259.556,827.37-29.8 %0.01,184.58266.9577.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,099.523,205.3521.8 %5.01,088.53145.9886.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่7,105.6518,667.75-162.7 %0.03,181.26438.7186.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 90,323.1016,022.9882.3 %5.01,464.91393.1873.2 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 244,777.127,503.9783.2 %5.01,576.51583.3263.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)14,683.9612,531.1014.7 %5.03,291.57934.1471.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,282.313,772.0011.9 %5.0276.42199.3027.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่93,050.0988,711.994.7 %2.01,418.43421.3570.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่102,844.0943,788.0057.4 %5.0890.72147.5283.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบ19,027.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ990.96ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่28,618.9117,205.0039.9 %5.0770.05570.4025.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง27,381.2617,416.9936.4 %5.0709.33560.7320.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง40,706.9112,908.0068.3 %5.0757.70435.5042.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่11,780.118,998.4023.6 %5.01,876.371,206.1735.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,498.612,791.0220.2 %5.0861.32565.8334.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,330.10880.0088.0 %5.0610.23137.1077.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่56,326.159,918.0082.4 %5.06,934.872,640.0461.9 %5.0
รวม 1,098,262 443,835 59.59 % 63,977 31,992 50.00 %