จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน483.31667.00-38.0 %0.0587.74162.2972.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน26,089.5124,333.386.7 %3.075.90222.79-193.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,257.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.576.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,127.961,990.0061.2 %5.0815.93227.4872.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,119.471,596.0048.8 %5.0777.9037.0695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน16,768.905,982.6164.3 %5.01,878.68458.8575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,276.31981.0077.1 %5.0318.9864.2479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,327.67764.0095.3 %5.0335.6482.5775.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,959.41256.0094.8 %5.0362.12115.7868.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น15,664.75363.0097.7 %5.0379.60123.4267.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,356.10518.0084.6 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,032.18368.0090.9 %5.0195.8090.3053.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,803.25711.0081.3 %5.0329.4947.7385.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,773.26305.0091.9 %5.0394.1551.4087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,661.16366.0090.0 %5.0330.4749.7385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,357.10474.0091.2 %5.0451.51123.2872.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,189.95193.0093.9 %5.0422.71122.8870.9 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,302.554,023.5024.1 %5.01,083.94340.3268.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,879.075,605.76-14.9 %0.01,538.531,936.75-25.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,276.142,714.0048.6 %5.01,158.201,769.53-52.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,301.021,594.0051.7 %5.0853.96587.6631.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,662.881,077.0059.6 %5.0681.68601.6411.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,775.882,240.0061.2 %5.01,429.522,614.65-82.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,146.023,600.9230.0 %5.01,348.52155.1188.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน30,172.814,033.3086.6 %5.06,618.681,297.7480.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,653.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,638.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. น่าน3,363.492,301.1231.6 %5.01,402.01903.8935.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน7,176.379,133.76-27.3 %0.01,576.5742.5797.3 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร88,660.3175,506.1914.8 %5.0941.84353.3562.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,817.992,217.0061.9 %5.01,215.26145.0888.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,591.141,359.0014.6 %5.072.54140.79-94.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,274.771,100.0066.4 %5.0891.990.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,923.09547.0081.3 %5.0739.86506.2631.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน4,441.582,055.0053.7 %5.01,025.58228.0077.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,829.506,144.02-5.4 %0.01,557.531,965.90-26.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,244.994,278.9453.7 %5.03,002.75257.7391.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,742.647,277.00-26.7 %0.01,386.39185.0186.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,846.342,002.5181.5 %5.0758.88932.84-22.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,351.142,722.0037.4 %5.0775.91639.1617.6 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,037.592,684.0055.5 %5.0968.03518.9846.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,919.172,596.0033.8 %5.01,063.13157.4185.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,757.031,722.0037.5 %5.0644.8054.6991.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,083.611,632.0085.3 %5.01,081.06270.2375.0 %5.0
รจจ.น่าน 34,978.2024,053.4731.2 %5.0947.82675.9528.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,606.08891.0065.8 %5.0606.75349.9542.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,386.031,893.0044.1 %5.0499.69394.9721.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,770.151,260.0054.5 %5.0682.82291.3057.3 %5.0
สปส.จ.น่าน5,678.114,452.6021.6 %5.01,291.31281.1078.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,872.002,443.0036.9 %5.01,139.20354.7168.9 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน5,006.586,453.48-28.9 %0.01,063.13204.5880.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 142,186.5223,756.2143.7 %5.02,665.34903.5066.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2358,553.9413,651.8996.2 %5.02,176.21693.4868.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน5,921.185,433.548.2 %4.0365.73334.608.5 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคน่านไม่ครบ78,034.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,112.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน29,186.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,027.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคปัว57,753.8017,432.0069.8 %5.01,005.351,025.53-2.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน5,980.4518,081.93-202.4 %0.02,233.841,783.4520.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,102.211,592.6048.7 %5.0763.96140.3281.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,840.752,230.0021.5 %5.0682.79176.7574.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 20,719.9012,072.0041.7 %5.04,548.812,053.9554.8 %5.0
รวม 914,923 325,731 64.40 % 62,435 28,330 54.63 %