จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,404.43496.0079.4 %5.0445.43180.2859.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,089.295,373.0033.6 %5.046.38155.97-236.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,901.181,893.0034.8 %5.0394.03156.2160.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,082.781,238.3059.8 %5.0711.6532.1895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา12,772.239,830.0023.0 %5.01,966.70349.3382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,120.651,418.0065.6 %5.0309.6758.6981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,714.20983.0079.1 %5.0478.1447.2090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,287.31905.0078.9 %5.0201.6119.0090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,664.88459.0087.5 %5.0276.2058.4278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง4,006.5532.0099.2 %5.0448.4945.2389.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,705.59382.0089.7 %5.0226.6233.2985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,675.51226.0093.9 %5.0486.3648.2890.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง4,688.30389.0091.7 %5.0479.0575.5284.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,055.911,423.2279.8 %5.01,263.111,604.55-27.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,058.321,697.0058.2 %5.01,091.97780.2428.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,996.011,196.0060.1 %5.0692.6395.3886.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,620.901,305.0050.2 %5.0540.50418.6522.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,519.452,681.0023.8 %5.0901.811,454.98-61.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,451.953,990.60-62.8 %0.0625.63457.6526.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา4,823.776,643.91-37.7 %0.01,453.27562.4061.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,649.862,205.0039.6 %5.0958.8693.7490.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา13,787.467,411.7746.2 %5.01,434.26504.9964.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,300.052,880.1533.0 %5.01,126.25280.2575.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,562.321,077.0031.1 %5.0455.7372.0884.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,056.13876.0071.3 %5.0768.7041.1894.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,905.42960.0067.0 %5.0635.59381.7939.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,381.451,967.7941.8 %5.0844.76371.0956.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,724.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,415.241,807.29-27.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,920.444,368.00-11.4 %0.01,072.95276.1474.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,156.91150.0095.2 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,609.467,912.24-41.1 %0.01,244.10130.0489.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,152.211,044.0066.9 %5.0445.03387.1113.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,403.403,789.83-11.4 %0.01,015.91491.6651.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,634.532,313.0036.4 %5.0787.71141.1582.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,771.274,800.00-27.3 %0.0844.76238.0371.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,972.484,160.00-40.0 %0.0609.3147.3392.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,056.142,304.0079.2 %5.0791.15563.8328.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา33,490.5141,526.24-24.0 %0.0897.44282.7168.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,623.79513.0080.4 %5.0540.51346.3935.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,172.302,695.8515.0 %5.0692.63477.1931.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,778.65866.0068.8 %5.0597.55222.5862.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,352.104,235.0420.9 %5.01,187.05481.9359.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,489.092,659.0023.8 %5.0901.8155.1793.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,225.712,730.0015.4 %5.0768.70358.3053.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 138,848.9010,034.0074.2 %5.01,192.66423.2464.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 232,313.6111,956.8063.0 %5.02,092.65876.5858.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,572.845,059.00-41.6 %0.0289.8124.2291.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา148,994.4812,149.5991.8 %5.01,263.59774.3838.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา23,892.5047,388.00-98.3 %0.0857.19104.5087.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ21,748.1298.0099.5 %5.0837.95214.2274.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้23,339.0214,008.0040.0 %5.0639.13805.23-26.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,238.21957.0070.4 %5.01,396.28955.2131.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,051.401,298.0057.5 %5.0711.65473.9333.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,660.351,013.0061.9 %5.0578.54185.3168.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,093.568,625.6342.9 %5.03,969.012,843.3528.4 %5.0
รวม 533,844 258,592 51.56 % 47,653 22,554 52.67 %