จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,541.30633.0075.1 %5.0667.69156.5876.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,107.5815,534.0018.7 %5.070.39188.22-167.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,075.7411,869.60-95.4 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,598.413,510.002.5 %1.01,009.99280.0472.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,140.572,225.0029.2 %5.0876.9154.6293.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย22,921.3613,150.6042.6 %5.03,196.83941.6970.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,400.862,523.0042.7 %5.0370.016.4998.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,960.68739.0081.3 %5.0316.1070.1777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,809.231,054.0072.3 %5.0399.8994.6376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,823.531,090.0071.5 %5.0399.0910.0197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,982.24466.0088.3 %5.0544.25106.9380.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,670.52642.0082.5 %5.0590.0369.5088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,575.54485.0086.4 %5.0344.980.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,971.82509.0087.2 %5.0419.33107.4174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,867.66831.0078.5 %5.0393.2590.2077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,512.41572.0087.3 %5.0263.4352.8080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,819.66622.0083.7 %5.0267.0644.9583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,689.65370.0090.0 %5.0599.5166.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,949.78370.0090.6 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,794.94388.0089.8 %5.0252.7118.0392.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,982.24250.0093.7 %5.0439.3123.7594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,699.59420.0088.6 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย14,668.9847,956.50-226.9 %0.02,532.75650.7274.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน16,571.786,497.0060.8 %5.01,409.53275.5080.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ11,658.5923,409.00-100.8 %0.01,608.02371.7576.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,865.059,114.50-2.8 %0.02,055.872,721.75-32.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,501.571,800.8160.0 %5.0667.70236.6064.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,653.761,669.0064.1 %5.01,371.29963.2129.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,442.071,780.0059.9 %5.0933.9293.1590.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,107.012,829.078.9 %4.0857.86502.5541.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,192.07537.0094.7 %5.03,805.341,926.2749.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,994.361,943.0035.1 %5.0723.73475.0034.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,537.651,337.0075.9 %5.01,823.171,292.0029.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,703.733,645.9922.5 %5.01,485.391,271.4714.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,493.5814,738.00-168.3 %0.01,390.31172.9087.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,399.823,191.006.1 %3.0914.911,004.39-9.8 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,351.3513,269.39-28.2 %0.03,968.73380.0090.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,752.456,940.00-84.9 %0.090.4553.2041.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,867.73620.0093.7 %5.0496.550.01100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,181.82662.0079.2 %5.0895.8957.8493.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,956.16975.0067.0 %5.0743.76228.9569.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,726.096,969.00-87.0 %0.01,086.05639.0941.2 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,939.7745,269.47-552.3 %0.02,341.112,739.85-17.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,755.60710.7387.7 %5.01,979.80861.6556.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,562.673,546.000.5 %0.51,009.99370.5063.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย18,275.4411,263.2438.4 %5.03,301.43338.2289.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,841.761,276.0088.2 %5.0838.84275.5067.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,187.562,769.9033.9 %5.01,143.09595.0147.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,137.742,559.0038.2 %5.01,238.18355.6071.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย8,686.405,382.9538.0 %5.01,352.28870.6135.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,449.043,701.07-7.3 %0.0895.8996.9089.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,025.018,080.0038.0 %5.0538.69279.2548.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,145,039.50117,218.9996.3 %5.029,244.89729.0097.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,411.58102.7497.0 %5.0629.83216.5865.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย6,934.32323.0495.3 %5.01,694.56284.0583.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,584.171,673.5063.5 %5.0800.81498.4437.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,387.308,594.86-34.6 %0.01,523.42864.4743.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,190.092,042.2051.3 %5.01,276.21483.5362.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,932.337,277.47-85.1 %0.01,200.15619.5948.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,947.033,745.5058.1 %5.01,567.36111.0092.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 134,146.1018,457.1045.9 %5.0916.62715.2522.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 228,599.0813,176.3653.9 %5.02,694.621,241.2253.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 323,383.2011,345.4651.5 %5.02,718.27634.8176.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 476,361.6910,670.1186.0 %5.02,328.911,401.5239.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)53,068.922,834.0194.7 %5.03,277.90443.5886.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย17,344.114,782.6072.4 %5.0406.44810.89-99.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,546.4168,408.00-340.0 %0.0808.91715.4311.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย33,229.9744,520.00-34.0 %0.01,022.27307.9969.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย143,319.7528,640.0080.0 %5.01,120.96397.2564.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,249.1530,000.00-34.8 %0.0981.632,042.50-108.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย35,130.8619,125.0045.6 %5.0831.981,089.65-31.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง22,268.4110,757.0051.7 %5.0851.18570.0033.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง99,579.698,700.0091.3 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,092.4618,559.79-8.6 %0.02,403.931,512.0037.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,411.492,541.0025.5 %5.0990.97665.9532.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,930.25732.0075.0 %5.0743.76293.5560.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 49,104.1511,628.0076.3 %5.04,880.445,668.41-16.1 %0.0
รวม 4,193,574 738,550 82.39 % 121,104 45,735 62.23 %