จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,666.28690.0074.1 %5.0686.18105.6084.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,543.247,279.5042.0 %5.070.67206.63-192.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,287.882,722.0079.5 %5.085.3532.4262.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน18,737.0015,114.8019.3 %5.0126.30416.29-229.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,257.802,014.0052.7 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,182.911,405.0035.6 %5.0271.27163.4339.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,955.461,679.6057.5 %5.0468.110.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,997.097,700.713.7 %1.51,266.78441.7565.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,755.46712.0081.0 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,601.94336.0090.7 %5.0300.4238.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,763.71205.0094.6 %5.0394.90581.40-47.2 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย4,532.36200.0095.6 %5.01,066.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,535.80231.0093.5 %5.0697.8051.3092.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,939.762,471.0050.0 %5.01,117.04365.6667.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,826.753,583.0025.8 %5.0621.01506.3518.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,970.955,097.64-2.5 %0.01,085.52777.1028.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,382.572,172.308.8 %4.0907.31134.1785.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน863.101,436.00-66.4 %0.0686.18105.7784.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,912.162,163.0044.7 %5.01,199.61123.9789.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,000.241,538.0048.7 %5.0506.13445.0812.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,758.60866.0068.6 %5.0724.21235.2267.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,798.452,437.0049.2 %5.01,560.911,232.6821.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,857.673,571.00-92.2 %0.0429.6161.2785.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,117.571,698.0058.8 %5.01,256.66330.0673.7 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,191.271,632.6148.8 %5.0895.3622.9697.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,534.087,167.76-102.8 %0.0990.44160.2783.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 63,553.9633,294.9947.6 %5.0462.38212.7554.0 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 39,752.217,450.0081.3 %5.0446.58131.5070.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,313.282,554.0022.9 %5.0933.380.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,076.751,553.0049.5 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,162.66910.0071.2 %5.0895.3633.2596.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,926.91378.0087.1 %5.0781.26369.4252.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,436.313,098.009.8 %4.5933.39582.5537.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ20,647.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,398.59ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,014.041,182.0076.4 %5.01,598.95114.0092.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,034.351,740.00-68.2 %0.0616.44241.6360.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,629.513,569.9236.6 %5.01,066.5086.4591.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,589.842,079.1680.4 %5.0762.24454.3840.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,349.793,053.008.9 %4.0952.41620.2634.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,531.552,117.0040.1 %5.0914.37340.3862.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,171.201,607.0061.5 %5.0857.33209.1575.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,691.631,012.0062.4 %5.0573.8845.9192.0 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน12,794.451,740.8086.4 %5.0374.91419.74-12.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 24,352.7123,490.713.5 %1.5897.27339.0162.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน549.74999.00-81.7 %0.0629.13549.8512.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,214.211,092.0066.0 %5.0857.3355.9193.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,759.44617.0077.6 %5.0411.06144.9064.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,457.873,814.19-10.3 %0.0971.42267.2072.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,538.153,418.003.4 %1.5544.1628.3994.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 124,124.2010,557.2256.2 %5.02,098.45119.0094.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 229,689.0510,602.2964.3 %5.02,257.11725.4767.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,705.162,050.8086.9 %5.0309.81288.666.8 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน37,316.5216,239.2856.5 %5.0817.39180.7777.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,266.9111,528.44-84.0 %0.01,999.551,917.714.1 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,175.911,469.0053.7 %5.0895.35330.4963.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,638.61647.0075.5 %5.0629.13176.8871.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน41,079.788,853.0078.4 %5.03,759.983,962.07-5.4 %0.0
รวม 495,867 238,840 51.83 % 47,512 19,490 58.98 %