จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,883.251.00100.0 %5.0263.990.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์13,011.381.00100.0 %5.090.140.9598.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,542.5412,218.28-5.9 %0.064.1448.3024.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,283.1513,456.00-154.7 %0.01,374.95507.6063.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,472.342,042.0041.2 %5.0805.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์66,547.3031,990.5651.9 %5.04,418.432,148.5451.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,375.292,477.6626.6 %5.0709.93633.6910.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,067.712,430.6620.8 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,019.04840.0072.2 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,673.59466.0082.6 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,673.46620.0076.8 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,851.402,288.0052.8 %5.01,280.791,567.04-22.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,277.171,339.0059.1 %5.0786.2856.6792.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,325.911,213.0063.5 %5.0805.39274.3765.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,220.063,550.0042.9 %5.01,851.271,160.7937.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,708.523,786.3633.7 %5.02,058.063,024.70-47.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,876.354,594.59-59.7 %0.0667.71497.7825.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,220.191.00100.0 %5.01,217.530.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,707.676,404.05-36.0 %0.01,166.70428.7163.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,039.331.00100.0 %5.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,725.898,201.16-6.2 %0.02,024.44658.3567.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,847.192,032.0047.2 %5.0919.491.0099.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)84,847.858,239.0090.3 %5.04,623.03993.5578.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,011.6611,654.78-5.8 %0.03,824.372,368.5638.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,912.171,206.0069.2 %5.01,033.590.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,159.191.00100.0 %5.0772.54235.2669.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,947.534,309.44-9.2 %0.0995.55496.7750.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,384.2037,162.41-296.0 %0.01,704.352,633.76-54.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,097.6417,407.00-43.9 %0.04,207.95306.4992.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,804.978,358.00-7.1 %0.02,383.721,384.1541.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,993.6614,989.00-87.5 %0.01,302.32131.9089.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,949.22152.1796.1 %5.01,090.62769.6829.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,991.151.00100.0 %5.0995.540.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์4,467.635,397.00-20.8 %0.01,223.730.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,762.004,501.005.5 %2.51,223.75633.0548.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์6,198.194,480.0027.7 %5.01,052.61165.0384.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์329,985.5029,389.3191.1 %5.0885.16353.7160.0 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์54,234.7712,505.7476.9 %5.0687.24282.0659.0 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 78,783.2283,659.00-6.2 %0.01,433.22665.7853.5 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,831.3419,393.00-40.2 %0.0616.36636.18-3.2 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,764.285,063.30-83.2 %0.0349.022.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,954.251,091.0063.1 %5.0615.230.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,739.532,398.0035.9 %5.0900.47495.0845.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์28,414.6022,332.0021.4 %5.01,814.02630.3265.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,314.551.00100.0 %5.01,045.480.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,930.328,252.82-39.2 %0.01,337.830.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,607.782,980.0435.3 %5.01,299.80708.8545.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,937.145,135.05-30.4 %0.0862.43541.3937.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์36,994.541.00100.0 %5.01,193.530.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)13,335.2018,076.08-35.6 %0.02,608.190.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 117,800.4315,903.2510.7 %5.01,343.43391.0470.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 224,862.5813,984.6043.8 %5.01,297.78719.1544.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 329,042.1515,883.7945.3 %5.01,697.72531.4868.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,085.521.00100.0 %5.0276.140.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์106,716.82105,391.001.2 %0.51,849.17745.0559.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,238.801.00100.0 %5.01,050.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์131,462.0994,866.0027.8 %5.01,063.94515.4851.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์26,136.581.00100.0 %5.0919.530.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์39,004.3421,126.5645.8 %5.0865.450.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย40,676.131.00100.0 %5.0817.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,761.2025,561.15-85.7 %0.02,222.452,703.95-21.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์19,668.6316,578.5715.7 %5.04,157.30423.7089.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 34,543.401.00100.0 %5.01,217.210.9599.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,298.511,810.0045.1 %5.01,159.25220.4081.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์37,793.041.00100.0 %5.01,953.360.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,467.704,635.00-3.7 %0.0995.55587.1041.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,071.781,710.0044.3 %5.0615.23469.5323.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์41,171.031.00100.0 %5.04,651.253,206.9531.1 %5.0
รวม 1,530,504 745,545 51.29 % 93,793 36,716 60.85 %