จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,653.18939.0064.6 %5.0471.84247.0947.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี5,357.645,561.15-3.8 %0.0623.979.5098.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,124.101,640.0047.5 %5.0681.03438.9835.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,123.7212,926.5114.5 %5.02,356.99747.0168.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,046.58691.0088.6 %5.0221.5145.4279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,972.67403.0091.9 %5.0216.5260.1872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,617.94540.0088.3 %5.0235.0262.0473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,299.86512.0084.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,904.19655.0083.2 %5.0524.0942.4991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,947.95704.0082.2 %5.0346.9350.3585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,447.12709.0084.1 %5.0226.1030.8886.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,886.42424.0089.1 %5.0274.1751.0181.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,933.997,700.62-56.1 %0.01,099.42854.1722.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,042.503,392.0051.8 %5.01,042.32962.047.7 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,653.25779.0078.7 %5.0642.96397.0038.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,913.831,274.0074.1 %5.0680.99388.1743.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,166.852,232.4668.9 %5.01,898.042,612.50-37.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,183.614,101.86-28.8 %0.0571.931,006.48-76.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,176.793,554.2631.3 %5.01,441.65507.1664.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,891.383,878.5556.4 %5.0973.98194.0480.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,970.0711,219.00-12.5 %0.01,493.0147.7496.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,842.493,883.1533.5 %5.0757.57758.10-0.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,554.901,736.0051.2 %5.0795.1175.3390.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,331.781,131.0073.9 %5.0681.02410.6939.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,507.013,567.50-1.7 %0.0795.08626.6021.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี11,431.724,800.0058.0 %5.01,389.692,032.27-46.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,423.234,960.008.5 %4.01,099.37625.6643.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,612.172,583.0028.5 %5.0833.15243.9470.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,879.6111,468.37-5.4 %0.01,722.6642.0597.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,580.402,229.0080.8 %5.0700.03432.0438.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,472.522,237.0050.0 %5.0804.94377.6753.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,336.401,766.0059.3 %5.0795.11275.5065.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,197.751,783.0057.5 %5.0806.21231.6071.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,279.912,929.5010.7 %5.0566.92126.7877.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,640.402,929.5074.8 %5.01,036.44221.8878.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี32,161.0328,001.7512.9 %5.0767.45516.4332.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,879.29969.0075.0 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,456.851,357.0060.7 %5.0631.16175.5172.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,991.351,656.0089.6 %5.05,663.20161.8797.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี6,482.824,985.4523.1 %5.0814.12373.5254.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี6,240.052,783.0055.4 %5.0795.11219.5372.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,788.16303.6095.5 %5.01,289.53277.8078.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,907.0317,424.00-46.3 %0.01,598.441,339.1816.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 142,422.3314,093.2466.8 %5.0930.80574.1738.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,619.8118,915.99-236.6 %0.0350.952.8599.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี63,290.8079,752.00-26.0 %0.01,230.01508.6958.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี37,222.3943,849.00-17.8 %0.0838.852,178.92-159.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี20,185.069,523.3052.8 %5.0716.93539.5624.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,797.9918,643.53-72.7 %0.01,760.681,349.3523.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,683.701,955.1058.3 %5.0883.17582.8734.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,102.971,249.0059.7 %5.0528.88213.6459.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,024.8113,524.0025.0 %5.04,377.66684.2584.4 %5.0
รวม 496,660 370,824 25.34 % 52,717 24,933 52.70 %