จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,629.04999.0062.0 %5.0510.42187.8363.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,238.694,704.6049.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,067.562,439.0020.5 %5.0681.58378.0544.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,802.962,423.0036.3 %5.0757.6483.6089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,055.367,757.7935.6 %5.02,069.75452.2078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,280.641,241.0076.5 %5.0390.9750.2587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,207.88740.0085.8 %5.0467.500.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,947.35584.0085.2 %5.0341.8364.6981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,887.77466.0088.0 %5.0253.3134.8786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,889.22900.0076.9 %5.0303.0546.4584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,784.82723.7880.9 %5.0360.4749.8586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,699.56849.0077.1 %5.0268.9551.7480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,625.23572.0084.2 %5.0364.7265.7082.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,639.876,768.01-45.9 %0.01,290.081,027.3120.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,229.682,372.0043.9 %5.01,137.96972.5414.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,484.001,496.0057.1 %5.0757.63142.7881.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 432,385.2738,801.88-19.8 %0.05,928.685,334.2510.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,711.151,620.0040.2 %5.0548.47189.0565.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,484.932,300.0058.1 %5.01,632.38294.5082.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,365.633,831.00-61.9 %0.0589.97221.2262.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,099.681,400.0072.5 %5.01,480.24989.4133.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,812.902,750.0042.9 %5.01,328.12571.9056.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,341.3220,220.00-78.3 %0.05,808.10209.0096.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,843.142,491.5235.2 %5.01,123.65126.1088.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,129.89442.0079.2 %5.068.9242.6038.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,345.441,421.0057.5 %5.0795.67141.7682.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,098.07927.0070.1 %5.0700.59672.364.0 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,478.653,332.004.2 %2.0525.40469.6110.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,269.755,060.004.0 %2.01,252.06522.5058.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,004.747,120.00-77.8 %0.01,042.88704.9032.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,313.043,005.419.3 %4.5719.61205.3071.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,750.4315,501.00-5.1 %0.02,257.444,609.20-104.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,658.061,939.0083.4 %5.0795.67687.8013.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,314.542,633.7020.5 %5.0776.6784.8689.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,621.252,388.0048.3 %5.0947.80225.6676.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,251.822,583.2039.2 %5.0966.81636.5034.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,950.193,292.0016.7 %5.0757.6457.0092.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร38,002.473,056.0092.0 %5.0932.14361.9161.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 72,396.681.00100.0 %5.01,311.251.9599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,760.481,086.0060.7 %5.0568.860.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,612.501,691.0053.2 %5.0795.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,858.501,082.0062.1 %5.0605.51326.9146.0 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,042.714,761.505.6 %2.51,137.95493.0356.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,304.583,055.0029.0 %5.01,118.94525.8353.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,112.596,650.54-61.7 %0.0954.32766.4419.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)24,135.7812,802.2247.0 %5.02,814.191,370.9251.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 138,744.1519,314.7250.1 %5.01,637.68538.4867.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร74,509.451.00100.0 %5.01,510.610.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร23,806.121.00100.0 %5.0906.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,265.1521,814.94-13.2 %0.01,876.351,311.9630.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,079.541,878.0039.0 %5.0776.66725.126.6 %3.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,905.744,783.8071.7 %5.02,344.911,451.3538.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,953.621,085.0063.3 %5.0643.55141.0678.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร11,972.109,824.4617.9 %5.03,233.41459.0085.8 %5.0
รวม 560,162 250,982 55.19 % 63,171 29,082 53.96 %