จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,697.48630.0076.6 %5.0360.3299.0072.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,741.035,820.12-22.8 %0.0854.78201.5776.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,329.623,082.957.4 %3.5493.4053.3989.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,304.972,338.0029.3 %5.0588.4884.9285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,078.3522,504.006.5 %3.02,326.42490.9978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา119,247.5318,600.003.4 %1.52,742.25741.9572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,901.132,124.0056.7 %5.0220.1660.8572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,935.941.00100.0 %5.0370.570.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,491.92713.0087.0 %5.0324.2451.5184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,654.671,793.0061.5 %5.0223.2372.1367.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,095.52582.0085.8 %5.0244.6156.1577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,892.04463.0088.1 %5.0186.650.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,199.42657.0087.4 %5.0222.28105.1752.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,050.96533.0086.8 %5.0285.4558.6879.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,899.33370.0090.5 %5.0146.144.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,567.89504.0085.9 %5.0194.6110.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,911.96820.0079.0 %5.0129.7176.6940.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,094.51766.0081.3 %5.0288.7255.0180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,857.02668.0082.7 %5.0193.3863.7567.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,030.15685.0083.0 %5.0173.0221.0787.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,812.511,598.0066.8 %5.0322.8568.9978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,943.843,666.0038.3 %5.0283.8650.7182.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,721.878,599.57-82.1 %0.01,005.04266.0573.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,275.524,416.00-34.8 %0.0649.09807.50-24.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,057.193,212.00-5.1 %0.0493.44289.1841.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,602.932,414.0047.6 %5.0968.84828.1414.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,294.761,903.0042.2 %5.0588.48212.0464.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,163.322,382.1042.8 %5.0950.85498.1647.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,319.771,156.0065.2 %5.0512.45323.1536.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,343.123,051.0042.9 %5.01,327.64563.6357.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,512.202,251.4310.4 %5.0518.30431.2216.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,546.383,330.8126.7 %5.01,265.90955.8424.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,984.462,296.0042.4 %5.0854.74110.7087.0 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,228.6622.8599.5 %5.0911.77267.9070.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,265.6923,408.00-222.2 %0.01,325.20230.9182.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,291.963,755.0012.5 %5.0949.81416.3356.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,529.671,153.0067.3 %5.0672.9950.5492.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,367.282,447.0027.3 %5.0581.06512.6111.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,249.313,530.0016.9 %5.0736.88338.9454.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,287.201.00100.0 %5.01,330.140.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,623.086,953.00-23.7 %0.01,139.98710.5437.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,841.762,850.0041.1 %5.0911.75317.7665.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,248.5911,951.14-44.9 %0.01,820.9572.6796.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,842.943,321.0072.0 %5.0645.55412.9736.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,694.694,910.00-4.6 %0.0797.68524.0934.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,428.244,936.0033.6 %5.01,254.06331.4573.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,250.973,178.5839.5 %5.01,158.96396.2065.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,119.326,950.00-13.6 %0.0854.7846.0894.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,067.397,588.005.9 %2.5375.68205.9745.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,422.0910,214.0017.8 %5.0492.67165.0466.5 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 45,328.2156,024.99-23.6 %0.0641.02614.654.1 %2.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 82,272.96105,400.00-28.1 %0.01,173.96517.6355.9 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 44,927.021.00100.0 %5.0590.250.9599.8 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 150,139.9231,763.4878.8 %5.07,874.84240.2596.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,193.591,050.0067.1 %5.0281.77288.17-2.3 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,547.494,258.006.4 %3.0963.71172.5382.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,937.702,959.0040.1 %5.0702.57295.9757.9 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,116.758,907.00-45.6 %0.01,577.35945.9140.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,945.842,144.0045.7 %5.0797.810.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา26,930.615,905.8078.1 %5.01,360.08998.8126.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา22,399.823,893.9582.6 %5.0748.81160.2078.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,291.5923,907.30-23.9 %0.06,540.5279.3298.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑12,250.4814,397.51-17.5 %0.02,184.56639.2270.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 234,741.1013,732.2160.5 %5.02,451.15762.6268.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,508.623,756.91-149.0 %0.0419.13348.2216.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา73,049.49111,672.00-52.9 %0.01,417.801,061.7025.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,417.8632,460.00-27.7 %0.0616.61479.4922.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,671.6919,403.001.4 %0.5447.5270.0084.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 108,881.8942,416.7861.0 %5.0618.71595.843.7 %1.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18,592.6722,634.02-21.7 %0.0658.18617.636.2 %3.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา148,986.0827,388.0081.6 %5.0523.85549.28-4.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 20,457.8514,885.0027.2 %5.0463.18540.69-16.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 39,152.2029,092.0125.7 %5.0530.001,002.82-89.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,797.4423,408.26-138.9 %0.01,517.811,632.06-7.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,792.271,664.0056.1 %5.0778.64602.3022.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,296.752,366.0028.2 %5.0417.37297.3528.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,164.3925,883.81-35.1 %0.03,381.957,194.69-112.7 %0.0
รวม 1,230,110 832,473 32.33 % 75,949 33,424 55.99 %