จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,561.34431.0083.2 %5.0635.02181.0871.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,932.8110,744.2448.7 %5.067.0369.86-4.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด21,966.3425,498.38-16.1 %0.089.82236.69-163.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก11,443.3010,979.004.1 %2.055.1996.15-74.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,500.005,506.98-57.3 %0.0996.33206.9579.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,309.532,043.0038.3 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก16,503.6513,504.0018.2 %5.02,802.851,379.8950.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด38,076.6723,989.0037.0 %5.02,934.521,064.2463.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,210.787,388.24-19.0 %0.01,186.491,623.55-36.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก2,408.223,634.82-50.9 %0.0539.96757.32-40.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,244.161,483.0054.3 %5.0901.2597.7989.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,094.821,450.0053.1 %5.0882.24618.2929.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,741.313,301.0011.8 %5.01,205.511,507.65-25.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,287.312,632.68-15.1 %0.0608.40372.4038.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,984.106,647.00-33.4 %0.01,566.811,030.7534.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,898.852,692.8077.4 %5.01,072.40264.5475.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,535.261.00100.0 %5.01,086.510.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานตาก21,895.262,821.0087.1 %5.0173.1428.0083.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด103,852.99117,022.20-12.7 %0.01,210.99345.8571.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,748.192,253.0039.9 %5.01,148.46403.9464.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)15,321.0211,701.3523.6 %5.05,314.29601.3588.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,197.44645.0079.8 %5.097.2349.2649.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,226.561.0099.9 %5.033.820.9597.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,226.561.0099.9 %5.082.552.8596.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,883.231,309.0054.6 %5.0958.31240.2574.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,365.98457.0086.4 %5.0336.13151.0555.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,682.535,723.41-55.4 %0.01,110.43408.8563.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,374.6628,735.00-206.5 %0.01,795.012,808.77-56.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก14,998.767,204.0052.0 %5.02,251.39143.7793.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,254.722,337.00-86.3 %0.0901.25162.0082.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก105,950.597,626.2692.8 %5.04,635.54200.3695.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,930.782,257.0074.7 %5.0959.15355.6462.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,505.282,608.2052.6 %5.0811.28383.8552.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,484.062,049.0041.2 %5.0996.33680.4431.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,307.422,194.0233.7 %5.0706.17336.4552.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,365.573,215.804.5 %2.0787.1680.5189.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก11,378.814,939.2056.6 %5.0505.14450.4310.8 %5.0
เรือนจำกลางตาก 41,924.5653,315.05-27.2 %0.01,144.88411.4764.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,774.78867.0068.8 %5.0673.05242.3664.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,319.744,019.8236.4 %5.01,890.06280.9785.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,138.921,008.0067.9 %5.0615.11541.6711.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,947.284,926.6017.2 %5.01,091.41375.4365.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,046.914,344.13-7.3 %0.01,338.61430.8667.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก23,660.774,100.4082.7 %5.08,792.90458.1494.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 122,293.5812,050.1045.9 %5.05,683.16548.8590.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 32,558.089,967.4469.4 %5.02,762.781,072.5561.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก5,707.521.00100.0 %5.0328.641.8599.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,691.124,926.4826.4 %5.0422.50561.63-32.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก20,584.9441,529.12-101.7 %0.01,094.781,153.27-5.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก47,658.161.00100.0 %5.01,368.170.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด222.756,336.00-2,744.4 %0.0949.63710.2625.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,953.0219,346.72-14.1 %0.01,339.921,819.76-35.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,757.413,975.24-5.8 %0.01,148.45766.0333.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,691.171,072.0060.2 %5.0692.08202.3570.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก44,179.4216,248.0063.2 %5.06,433.734,545.9829.3 %5.0
รวม 788,759 515,060 34.70 % 80,134 31,468 60.73 %