จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,736.77763.0072.1 %5.0482.43200.6558.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,543.935,491.2135.7 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,117.841,974.0036.7 %5.0672.6090.6386.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,356.432,447.0027.1 %5.0672.5783.0987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,675.067,866.2249.8 %5.01,984.70477.3875.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,460.201,918.0057.0 %5.0250.2052.2579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,323.301,015.0076.5 %5.0328.1434.7589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,021.73752.0081.3 %5.0261.6566.3474.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,033.841,004.0075.1 %5.0468.5192.9780.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,837.18808.0083.3 %5.0296.0019.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,040.80928.0077.0 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,816.03564.0085.2 %5.0224.8838.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,907.59525.0086.6 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,820.93575.0085.0 %5.0345.9486.1875.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,136.789,296.00-81.0 %0.01,452.251,880.74-29.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,261.831,891.5042.0 %5.0615.57187.7269.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,045.571,782.0056.0 %5.01,090.27953.3912.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,302.281,315.0060.2 %5.0748.66550.1326.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,224.43572.0082.3 %5.0710.63485.7331.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,175.204,951.0031.0 %5.02,288.961,388.5739.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,145.763,052.32-42.2 %0.0526.97329.8537.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,019.833,437.0014.5 %5.01,128.98564.2150.0 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,777.354,010.00-44.4 %0.0501.45149.0070.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย7,049.4614,798.00-109.9 %0.01,471.27261.2582.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,647.072,444.6033.0 %5.0824.72427.9848.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,832.40588.0084.7 %5.074.5683.41-11.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,406.381,008.0070.4 %5.0748.6651.9693.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,013.22656.0078.2 %5.0634.56478.8724.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,557.402,022.2843.2 %5.0824.72384.7453.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย11,048.5034,509.00-212.3 %0.01,281.113,211.22-150.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย4,821.364,648.003.6 %1.51,376.19410.0270.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,547.231,807.0067.4 %5.0805.71548.7231.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,596.2916,620.77-197.0 %0.01,224.0691.7992.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,259.16461.0085.9 %5.0729.64723.330.9 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,608.185,748.00-59.3 %0.0862.76841.332.5 %1.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,807.924,494.006.5 %3.01,338.16161.0488.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,063.031,969.0061.1 %5.0602.85215.5764.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,099.952,688.0013.3 %5.0615.5557.6790.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,451.762,100.0081.7 %5.0748.66407.0145.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย35,484.7630,399.0014.3 %5.0742.90481.6535.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,228.351,073.0051.8 %5.0501.45172.3565.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,112.273,326.2219.1 %5.0767.67395.1248.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,054.231,915.0037.3 %5.0596.53261.6356.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,975.004,427.1011.0 %5.01,023.78537.5147.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,238.473,544.00-9.4 %0.0710.63234.2367.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,345.596,323.30-18.3 %0.01,674.631,233.0026.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,380.365,745.90-70.0 %0.0729.64238.1967.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 120,295.4719,386.534.5 %2.02,014.99633.4568.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 231,515.5114,257.1554.8 %5.02,105.88833.7060.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)63,516.009,930.7284.4 %5.03,681.521,059.8271.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,792.106,843.30-281.9 %0.0280.351,197.82-327.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย60,142.7878,700.00-30.9 %0.01,217.22370.1069.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย48,088.3044,240.008.0 %4.0793.52206.3974.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย16,481.9425,304.44-53.5 %0.0788.631,320.00-67.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย23,441.8526,710.00-13.9 %0.0630.06474.7124.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย15,323.4518,666.56-21.8 %0.0831.59523.4537.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง61,474.7726,112.0057.5 %5.0771.42926.66-20.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย7,831.2517,304.42-121.0 %0.01,430.151,530.68-7.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,726.653,678.001.3 %0.5767.68620.3919.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,269.111,178.0064.0 %5.0520.46199.5061.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,124.6514,628.0049.8 %5.04,400.205,787.49-31.5 %0.0
รวม 636,433 517,192 18.74 % 56,779 35,430 37.60 %