จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,853.69946.0075.5 %5.0160.76111.4530.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4705,652.7562,417.4991.2 %5.03,624.68145.1596.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก232,694.0820,805.8491.1 %5.0301.01234.5122.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก24,851.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.566.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,521.426,445.58-83.0 %0.0898.36265.0770.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,169.262,750.6613.2 %5.0727.2035.8095.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,563.972,650.0025.6 %5.0551.4964.0288.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 725,605.2622,560.0011.9 %5.03,696.16502.4586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก26,513.0326,168.001.3 %0.53,085.21911.0470.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,970.1722,073.86-344.1 %0.02,109.681,418.6832.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก6,337.989,401.00-48.3 %0.01,506.881,628.77-8.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,592.382,235.0037.8 %5.0247.21117.7152.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,178.242,168.0048.1 %5.01,164.571,181.70-1.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,106.371,835.0040.9 %5.0477.41430.629.8 %4.5
สำนักงานชลประทานที่ 320,311.5790,768.02-346.9 %0.07,601.174,792.9536.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,813.381,627.0066.2 %5.01,867.39700.0662.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,315.861,221.0063.2 %5.0803.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,459.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,639.992,383.77-45.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,623.016,897.39-22.7 %0.02,281.451,455.1236.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,840.874,325.0010.7 %5.01,430.81151.9389.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 31,761.5619,442.5038.8 %5.02,135.77537.2974.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,224.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5583.910.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,362.695,604.93-4.5 %0.01,563.921,015.0035.1 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,126.924,077.331.2 %0.51,107.52531.2552.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,442.393,222.0027.5 %5.01,849.173,064.41-65.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก15,768.8355,366.62-251.1 %0.02,093.91151.1192.8 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก306,959.88181,313.6940.9 %5.01,137.03812.8528.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 14,378.2711,596.0019.4 %5.04,524.094,258.455.9 %2.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,503.853,904.05-11.4 %0.0898.35493.0545.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,690.498,143.546.3 %3.01,469.041,205.5517.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)19,561.2918,452.005.7 %2.55,759.031,754.7469.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,730.318,282.405.1 %2.53,404.37592.8082.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,443.60271.0092.1 %5.079.5034.4756.6 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก740,076.634,671.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,440.171,372.0060.1 %5.0898.35114.2287.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,959.94311.0089.5 %5.0746.02285.0061.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,986.903,869.003.0 %1.5719.07313.1656.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,149.0936,294.97-345.4 %0.02,058.341,682.2618.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,363.505,385.00-23.4 %0.0817.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,651.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5483.67140.7270.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,932.3818,737.60-170.3 %0.01,659.00195.0988.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,833.7212,116.5512.4 %5.02,303.231,455.4036.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,488.821,850.0047.0 %5.0628.441,184.24-88.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,113.382,000.0051.4 %5.01,145.56682.0240.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,640.943,040.0016.5 %5.0898.36105.6788.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,654.783,780.0018.8 %5.01,088.53381.2365.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,744.774,996.00-5.3 %0.0762.04151.5980.1 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,031.61861.0096.7 %5.0547.47356.2534.9 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 108,635.38129,375.01-19.1 %0.01,847.73961.0048.0 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 75,319.7969,526.897.7 %3.51,465.72776.2047.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก26,987.5524,409.509.6 %4.5885.62712.3119.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,404.4715,246.001.0 %0.53,180.511,676.6347.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,923.40460.0084.3 %5.0689.18206.3270.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,761.442,820.0025.0 %5.0974.41379.8461.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,699.0318,849.0117.0 %5.02,131.62686.8567.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,216.801,674.4247.9 %5.0689.17200.9670.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,627.762,100.0068.3 %5.01,487.84440.2970.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,674.851,818.0050.5 %5.01,002.260.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,022.553,591.0010.7 %5.0898.352.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,344.1312,217.0029.6 %5.03,328.43803.6275.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 153,218.9716,331.0069.3 %5.01,169.44450.2661.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 245,845.1517,171.5362.5 %5.02,598.00844.6067.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 342,013.8312,978.0069.1 %5.02,022.14798.0060.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 778,237.586,341.2391.9 %5.0365.42870.00-138.1 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล30,877.5223,255.0224.7 %5.0559.221,691.48-202.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก76,583.4596,408.00-25.9 %0.01,776.71212.8988.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,257.0821,799.00-7.6 %0.0841.99422.2549.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก121,973.5786,257.6629.3 %5.01,039.07321.9669.0 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก351,394.5045,091.0087.2 %5.04,804.58575.0688.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก31,300.472,610.2391.7 %5.0958.831,392.67-45.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย35,952.3620,036.5344.3 %5.01,014.80595.4641.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,156.0438,777.00-113.6 %0.02,374.572,451.56-3.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก17,995.0614,790.0017.8 %5.03,503.56192.6894.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก18,995.205,112.0073.1 %5.02,422.19805.2466.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,203.171.00100.0 %5.01,390.46170.6187.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก28,554.8129,115.00-2.0 %0.02,014.48364.9481.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,426.282,852.0016.8 %5.0879.35716.0218.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,897.319,549.00-95.0 %0.01,269.5820.9198.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,589.16675.0073.9 %5.01,272.3522.9798.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,038.761,417.0053.4 %5.0483.57295.3638.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 656,553.2644,055.3122.1 %5.012,612.559,310.0326.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก57,728.4314,991.0074.0 %5.012,221.425,304.8456.6 %5.0
รวม 3,716,219 1,497,955 59.69 % 148,753 72,708 51.12 %