จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,558.08929.0063.7 %5.0447.451.0099.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,941.482,245.0023.7 %5.0543.73198.0163.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,082.482,246.0027.1 %5.0599.5742.0293.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร23,184.1115,309.0034.0 %5.02,710.35506.0081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,121.011.00100.0 %5.0200.9734.2083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,884.101,016.0073.8 %5.0273.2398.3264.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,845.49844.0078.1 %5.0368.7741.8888.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,809.08639.0083.2 %5.0222.38105.6252.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,850.39942.0075.5 %5.0314.25146.1653.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,809.14659.0082.7 %5.0264.68105.0560.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,794.39608.0084.0 %5.0201.3499.1450.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,703.95556.0085.0 %5.0178.66103.9541.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,527.73512.0088.7 %5.0221.1749.0577.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,339.993,053.0029.7 %5.01,055.96955.849.5 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,733.161.00100.0 %5.0633.11860.97-36.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,165.351,756.0044.5 %5.0637.61261.7458.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,960.261,838.0037.9 %5.0561.54658.70-17.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,881.972,246.0054.0 %5.01,374.611,226.8310.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,311.323,508.00-51.8 %0.0504.51863.64-71.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,424.831,632.0063.1 %5.01,132.02844.8525.4 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,732.013,382.009.4 %4.5841.2579.2790.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,532.889,087.00-39.1 %0.01,379.23290.1879.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,299.871,285.0061.1 %5.0694.65113.7283.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,764.14768.0056.5 %5.050.6050.430.3 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,393.491,008.0070.3 %5.0732.6921.2997.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,878.401,288.0055.3 %5.0523.51528.93-1.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร12,889.131.00100.0 %5.01,270.642,075.54-63.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,738.196,179.008.3 %4.01,360.21991.4327.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,435.502,623.0023.7 %5.0732.69372.5249.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร313,812.2212,587.4296.0 %5.0123,880.3055.10100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,546.952,461.6030.6 %5.0694.65301.1556.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,383.472,888.0074.6 %5.0903.83569.7537.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,332.144,332.000.0 %0.51,074.9783.3392.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,716.351,938.0047.9 %5.0846.781.8599.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,072.474,931.00-60.5 %0.0580.5663.8789.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร2,190.252,522.00-15.1 %0.0732.69209.0071.5 %5.0
รจจ.พิจิตร 37,811.9537,089.571.9 %0.5742.81538.2027.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,680.491,054.0060.7 %5.0447.45101.2977.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,477.001,540.4055.7 %5.0732.69343.9253.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,186.82815.7074.4 %5.0475.13177.9462.6 %5.0
สปส.จ.พิจิตร7,034.175,755.5618.2 %5.0903.83510.7843.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,723.213,711.000.3 %0.5846.81475.5543.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,044.875,756.30-42.3 %0.0770.72150.6180.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 120,150.5715,022.5225.4 %5.01,197.96193.2083.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 230,944.5411,758.5062.0 %5.01,313.69582.7655.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,289.635,515.04-4.3 %0.0324.930.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร130,266.990.00100.0 %5.0887.76892.65-0.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,236.8325,429.99-14.4 %0.0720.24992.28-37.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร35,868.3223,598.5534.2 %5.0616.301,381.50-124.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร9,971.0122,015.00-120.8 %0.01,711.591,479.9113.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,661.882,070.0143.5 %5.0656.65168.7174.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)212,362.947,646.0096.4 %5.084,320.60700.4899.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรไม่ครบ890.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ194.92ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,010.6418,257.00-7.3 %0.03,794.354,344.66-14.5 %0.0
รวม 899,101 284,856 68.32 % 249,209 26,046 89.55 %