จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,238.24906.0072.0 %5.0533.8263.3188.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,690.941,576.7592.4 %5.081.9557.0030.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์6,674.274,501.3032.6 %5.0185.0649.0473.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,626.313,991.8129.1 %5.0895.12385.6756.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,089.761,652.4046.5 %5.0800.40101.3687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์12,982.348,834.0032.0 %5.02,947.55947.1867.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์4,767.620.01100.0 %5.0422.4361.1785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,043.38689.0083.0 %5.0423.2741.7690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,125.18833.0083.7 %5.0285.9262.5978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,980.46502.0087.4 %5.0416.3584.6479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,370.59706.0083.8 %5.0345.3350.1585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,021.79651.0083.8 %5.0368.3450.3386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,948.13417.0089.4 %5.0523.3776.3785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,794.59897.0076.4 %5.0326.8284.1574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,312.65225.8693.2 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,645.89144.0096.9 %5.0344.05125.8463.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,684.46169.0095.4 %5.0329.696.7797.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,547.733,695.0033.4 %5.01,421.57905.3536.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,037.024,510.1310.5 %5.01,218.391,072.1012.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,204.801,442.2855.0 %5.0857.090.01100.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,665.661,845.0049.7 %5.0704.96204.2571.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,143.823,180.0065.2 %5.02,123.871,030.5851.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,841.273,611.00-96.1 %0.0517.26531.91-2.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,648.492,992.9047.0 %5.01,503.641,080.0928.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,150.953,133.000.6 %0.5752.97501.3233.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,278.7514,607.00-10.0 %0.01,373.238.4499.4 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์75,256.4637,251.6050.5 %5.0696.66114.9583.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,925.7513,637.00-5.5 %0.04,673.305,222.50-11.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,457.322,588.4025.1 %5.0952.17416.2156.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,718.791,077.0037.3 %5.075.5988.21-16.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,336.501,220.0063.4 %5.0914.140.01100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,706.69836.1077.4 %5.0723.98264.1863.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,772.824,270.8010.5 %5.01,028.23801.1422.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์10,237.265,540.4345.9 %5.01,503.631,558.43-3.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,539.016,233.80-12.5 %0.01,062.41440.3858.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,614.313,496.0547.1 %5.01,161.350.01100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,431.0616,423.07-22.3 %0.01,164.06306.8573.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,061.202,504.4077.4 %5.0781.03537.3331.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,212.934,864.406.7 %3.0990.21776.1421.6 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,660.465,609.0015.8 %5.01,902.97639.5966.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,246.901,555.5075.1 %5.0895.12261.2570.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,868.483,855.6634.3 %5.0598.2552.2191.3 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,095.252,483.0069.3 %5.02,060.57579.2671.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์58,268.9845,252.1922.3 %5.01,247.531,196.924.1 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,984.321,224.0069.3 %5.0609.89461.1924.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,449.933,209.9427.9 %5.0909.73385.8057.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,409.201,905.0056.8 %5.0819.42400.9751.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�5,424.334,280.9421.1 %5.0997.00680.8631.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์5,345.652,037.0061.9 %5.01,218.40935.4923.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์15,857.6111,608.8426.8 %5.05,363.89658.1887.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 128,337.0820,262.2428.5 %5.01,596.33210.0286.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 254,637.4615,900.0070.9 %5.01,777.21532.8570.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 347,259.4718,591.3660.7 %5.01,839.84951.5248.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)19,654.1210,811.1845.0 %5.02,740.78750.3272.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,359.365,008.90-14.9 %0.0327.45127.8561.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์34,411.3611,291.0067.2 %5.0365.11200.2545.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์204,835.17107,312.9547.6 %5.01,824.671,053.0142.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์25,086.560.01100.0 %5.01,115.850.01100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์39,345.3819,565.2250.3 %5.0837.49629.2424.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน39,752.1324,312.0038.8 %5.0944.671,187.50-25.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี24,836.8722,986.407.5 %3.51,100.501,250.58-13.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,884.7424,274.08-88.4 %0.02,619.002,527.573.5 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,305.642,659.1638.2 %5.0952.53785.3517.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,583.93971.0062.4 %5.0685.94270.0060.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,004.295,501.0078.8 %5.06,012.1411,917.75-98.2 %0.0
รวม 998,690 538,123 46.12 % 77,287 46,753 39.51 %