จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,992.36440.0085.3 %5.0426.2965.5584.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,294.576,658.5053.4 %5.065.64103.82-58.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,650.526,761.99-45.4 %0.0730.53123.3583.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี24,941.9820,125.9919.3 %5.02,811.84758.1073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,985.301,973.0060.4 %5.0350.5961.8082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,008.041,607.0059.9 %5.0279.6753.2081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,621.61879.0081.0 %5.0320.2659.2481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,217.05714.0083.1 %5.0319.1434.4189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,155.46709.0082.9 %5.0300.970.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,922.6795.0098.1 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,989.25604.0084.9 %5.0495.6155.5688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,937.96531.0089.2 %5.0265.3052.5880.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,841.27405.0089.5 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,351.165,908.6329.2 %5.01,415.11716.6149.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,124.321.00100.0 %5.01,072.83318.1670.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,390.73690.0079.7 %5.0711.54204.1271.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,581.516,225.30-73.8 %0.0445.30552.90-24.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,156.524,478.0037.4 %5.02,099.681,209.4242.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,706.617,552.9913.2 %5.02,453.03468.3580.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,516.353,249.007.6 %3.5532.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,983.692,034.7759.2 %5.01,320.04752.5943.0 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,784.072,357.0037.7 %5.0844.64323.9561.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,639.5315,877.24-49.2 %0.01,529.5821.8598.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,467.333,356.8324.9 %5.01,110.86419.9162.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,802.656,779.90-16.8 %0.01,436.10351.2475.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,463.5213,537.2512.5 %5.04,901.061,929.7160.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,886.7110,820.269.0 %4.53,896.641,445.9062.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,922.181,199.0075.6 %5.0806.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,473.121,312.8062.2 %5.0597.43397.1033.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,233.005,090.3418.3 %5.0928.60115.6087.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,439.6545,315.00-733.0 %0.01,434.141,979.59-38.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,266.302,236.0047.6 %5.0882.67243.3772.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,928.041,394.0064.5 %5.0925.43167.3181.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,081.1413,679.51-50.6 %0.01,517.87126.4391.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,575.042,230.0080.7 %5.0635.45115.3481.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,478.58175.0095.0 %5.0825.62323.0060.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,324.180.00100.0 %5.0958.72343.3764.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,997.473,420.0043.0 %5.01,434.14500.3365.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,540.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5920.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สพ.ราชบุรี49,959.6628,234.0043.5 %5.01,003.71155.6584.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี28,726.454,963.0082.7 %5.01,003.98701.8530.1 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,194,843.1056,515.5695.3 %5.010,668.913,348.5068.6 %5.0
รจก.เขาบิน 124,620.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,586.121,066.8532.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,827.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5445.29101.7777.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,107.735,115.30-0.1 %0.01,034.80322.3268.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี16,706.0529,519.00-76.7 %0.01,292.71348.5073.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี10,983.323,164.4071.2 %5.0749.56374.5550.0 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,285.566,135.302.4 %1.01,148.88261.2577.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,676.92805.0082.8 %5.01,110.86379.5065.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,674.182,581.0029.8 %5.01,089.77883.9918.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี37,424.6119,360.3248.3 %5.04,637.841,095.4976.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,846.267,589.51-56.6 %0.01,271.33168.0586.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)13,658.509,053.0033.7 %5.03,799.12745.7780.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 179,091.6710,788.5786.4 %5.01,605.86960.4540.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 226,416.6014,402.4045.5 %5.0996.99805.5919.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,479.324,562.0016.7 %5.0316.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ137,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 224,153.4020,898.0013.5 %5.0753.84207.8872.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม48,203.0655,228.00-14.6 %0.01,054.08937.9811.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี36,960.3143,573.00-17.9 %0.0861.04244.0071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ16,112.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,400.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง27,389.668,618.0068.5 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี13,564.3116,470.63-21.4 %0.02,018.471,448.7528.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,381.349,475.03-48.5 %0.02,394.3859.7097.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,363.721,628.0051.6 %5.01,272.44725.8443.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี188,778.6799,328.7647.4 %5.01,417.23443.2068.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,202.313,362.0020.0 %5.01,086.05596.8445.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,121.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5521.37191.5463.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,188.2514,283.2743.3 %5.04,483.263,560.5320.6 %5.0
รวม 2,107,872 676,076 67.93 % 90,070 36,384 59.60 %