จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,693.95958.4464.4 %5.0719.81105.5585.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 68,724.2626,279.0061.8 %5.0262.290.09100.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี11,792.1812,125.92-2.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี14,905.2417,806.10-19.5 %0.062.4377.08-23.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,145.242,702.9934.8 %5.0801.88233.2370.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,642.141,590.0056.3 %5.0986.0371.7692.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี13,422.7324,082.43-79.4 %0.02,982.70783.7573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,441.291,475.0066.8 %5.0340.2030.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,526.265,569.02-23.0 %0.0360.4963.0482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,189.30682.0083.7 %5.0250.13111.1555.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,116.52663.0083.9 %5.0285.17105.4663.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,982.20674.0083.1 %5.0415.57105.3474.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,094.05544.0086.7 %5.0690.39121.5582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,686.76440.0088.1 %5.0895.8599.9788.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,848.07198.0094.9 %5.0549.72105.3780.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,986.12627.0084.3 %5.0414.1950.8987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,004.74545.0086.4 %5.0267.8486.2067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,950.25430.0089.1 %5.0357.76124.6865.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,058.18716.0082.4 %5.0251.70105.0958.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0352.1784.8775.9 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,745.0024,669.00-558.7 %0.01,263.41319.0274.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,917.266,764.182.2 %1.01,415.551,620.03-14.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,751.502,393.0049.6 %5.01,029.2821.3797.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,423.262,256.0049.0 %5.01,969.15325.1183.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,290.711,272.0061.3 %5.0878.9143.6595.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13250,885.78252,950.94-0.8 %0.096,563.8731,364.5567.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,825.4311,000.00-187.5 %0.0852.77450.0047.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี6,397.413,994.0037.6 %5.02,176.502,177.61-0.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ4,140.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ732.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,094.114,922.383.4 %1.51,211.40361.9070.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,067.725,991.00-47.3 %0.0735.47810.94-10.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,693.9915,201.00-167.0 %0.01,385.37211.9084.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,713.602,378.0036.0 %5.0554.40517.056.7 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,535.551,124.0068.2 %5.01,043.08173.0083.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,156.23806.0074.5 %5.0890.95328.7063.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,054.294,576.51-12.9 %0.01,195.2174.5293.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,083.1933,455.00-558.1 %0.01,632.43932.1642.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,864.164,207.9428.2 %5.01,095.69516.7352.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,746.572,567.0031.5 %5.01,138.16161.4585.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,800.1110,221.32-112.9 %0.01,333.5495.8392.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,921.142,826.0076.3 %5.01,042.93768.7826.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,092.483,486.0114.8 %5.01,252.26735.3041.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,283.252,452.0042.8 %5.01,328.17545.8558.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,637.074,575.151.3 %0.51,423.40485.1465.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี6,532.125,882.249.9 %4.5891.68118.4086.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,359.879,887.0013.0 %5.0590.59275.4953.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี156,089.7263,494.4659.3 %5.01,707.16317.6581.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,635.191,507.0042.8 %5.0352.30333.135.4 %2.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,630.305,081.13-9.7 %0.01,427.17457.6967.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,325.922,997.889.9 %4.5940.46192.1379.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,061.077,348.90-21.2 %0.0826.85375.8154.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,298.044,065.005.4 %2.51,328.171,270.854.3 %2.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี26,798.026,726.5474.9 %5.0951.98469.7850.7 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"ไม่ครบ2,722.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ145.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,310.324,541.0075.2 %5.07,680.98430.5494.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 412,216.4610,653.9012.8 %5.01,394.80435.7368.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 122,504.1669,325.47-208.1 %0.01,932.941,618.4716.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 236,322.0219,952.0045.1 %5.010,744.33634.6994.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 311,944.578,512.1428.7 %5.02,541.75875.8965.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,037.417,074.3749.6 %5.0367.81272.6025.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,354.406,028.20-156.0 %0.0321.98424.55-31.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี53,458.4063,247.00-18.3 %0.01,473.240.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี79,284.1147,591.0040.0 %5.01,130.93891.1421.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี37,975.7741,551.99-9.4 %0.01,366.561,870.00-36.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี33,153.4030,319.008.5 %4.01,209.08806.0033.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี84,238.4334,458.1659.1 %5.01,150.95740.4835.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,816.3110,937.0814.7 %5.0952.05252.7873.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี61,285.7729,633.0051.6 %5.02,681.722,521.946.0 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,757.092,881.0023.3 %5.01,119.14738.1534.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,395.507,906.6351.8 %5.03,711.452,395.8635.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,145.472,119.5032.6 %5.0877.15489.3144.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี83,168.3533,045.0060.3 %5.06,440.395,453.0215.3 %5.0
รวม 1,334,288 1,038,963 22.13 % 190,772 70,169 63.22 %