จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,989.91420.0086.0 %5.0452.3747.5089.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี20,193.1313,090.2535.2 %5.086.62190.00-119.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,274.572,406.0026.5 %5.0718.5988.3587.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,428.371,531.0055.3 %5.0661.5442.1593.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,085.28405.3996.0 %5.02,391.44615.6074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,376.481,571.0070.8 %5.0306.3042.7586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,050.70543.0086.6 %5.0327.8576.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,864.66726.0081.2 %5.0336.3948.0985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,303.701,514.0064.8 %5.0209.6966.5068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,021.33832.0079.3 %5.0219.4871.2567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,291.78769.0082.1 %5.0231.1453.6976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,901.501,156.0076.4 %5.0328.3459.8581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,409.151,011.0077.1 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,688.89852.0087.3 %5.0392.5976.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,901.18822.0078.9 %5.0323.0634.6589.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,857.045,386.2145.4 %5.01,174.971,285.93-9.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,448.521.00100.0 %5.0623.51104.5083.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,112.862,913.0029.2 %5.0965.80664.0531.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,961.881,462.0063.1 %5.0708.01452.6536.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,066.402,115.0031.0 %5.0585.48822.49-40.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,449.203,789.0014.8 %5.01,060.881,907.09-79.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,754.053,549.005.5 %2.5510.17856.80-67.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,554.513,417.0038.5 %5.01,441.20578.0859.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,490.354,018.8026.8 %5.01,022.85413.8759.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,190.203,625.1574.5 %5.01,650.37314.2181.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,364.0813,576.99-19.5 %0.03,673.406,794.95-85.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,649.811,603.0056.1 %5.0813.67819.85-0.8 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,352.038,012.00-9.0 %0.02,087.74289.7586.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,489.911,325.0062.0 %5.0756.62127.4083.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,216.64955.0081.7 %5.0585.48427.5027.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,356.075,029.21-15.5 %0.0851.70497.0441.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี6,760.046,766.97-0.1 %0.01,060.88285.0073.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,373.807,012.0047.6 %5.01,289.071,002.0022.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,245.261,707.0059.8 %5.0908.75357.4560.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี8,098.2610,418.02-28.6 %0.01,745.45153.3791.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี15,153.8714,416.794.9 %2.02,329.75631.8072.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี9,080.261,966.0078.3 %5.0813.67399.9550.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,076.075,011.001.3 %0.5832.69143.4582.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,583.823,015.0046.0 %5.01,003.83336.6566.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,477.752,920.0034.8 %5.01,098.91444.6059.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,766.043,700.001.8 %0.5737.6156.9992.3 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี20,404.549,745.0052.2 %5.0509.63343.9032.5 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 76,615.6466,973.7212.6 %5.01,306.02620.5052.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,886.13829.0071.3 %5.0471.38153.9067.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,907.653,105.0020.5 %5.0675.87104.5084.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,861.4522,063.6030.8 %5.01,996.61768.0061.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,795.021,392.0063.3 %5.0642.53281.2256.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,769.794,318.009.5 %4.5908.75514.4843.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี5,185.952,164.5058.3 %5.0629.06114.0081.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,681.144,578.00-24.4 %0.0870.72482.8044.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,736.704,737.00-0.0 %0.0536.84998.73-86.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1167,881.0618,968.5088.7 %5.0987.351,004.23-1.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 222,474.9513,388.1140.4 %5.01,104.44301.0072.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 331,683.1010,279.3667.6 %5.01,401.56691.4150.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,131.193,140.0061.4 %5.02,131.82315.0085.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,637.711.00100.0 %5.0433.650.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี83,182.87125,099.00-50.4 %0.01,341.47820.8038.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี121,752.1147,069.5761.3 %5.0822.54924.44-12.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี30,038.6545,005.00-49.8 %0.0946.57930.001.8 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,154.1225,301.00-0.6 %0.0747.11142.5080.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง42,665.161.00100.0 %5.0766.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง77,678.9311,200.0085.6 %5.0689.63180.5073.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี21,669.9220,154.007.0 %3.51,885.85972.8048.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,673.704,405.905.7 %2.5802.28535.4133.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม5,835.9311,393.00-95.2 %0.02,110.83105.5395.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,591.731,399.0061.0 %5.0623.51315.8949.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี39,147.2014,266.0063.6 %5.03,690.375,681.22-53.9 %0.0
รวม 1,105,752 616,335 44.26 % 66,659 38,985 41.52 %