จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,215.211,046.0075.2 %5.0346.23247.0828.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,607.740.00100.0 %5.0631.820.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,374.832,823.0016.4 %5.0593.80134.9977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 630,567.777,019.3577.0 %5.05,727.23342.6394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม125,886.6316,638.2435.7 %5.02,476.37401.8583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 227,784.3423,659.1514.8 %5.02,372.53670.1771.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,396.422,107.0089.1 %5.0427.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,807.491,269.0092.9 %5.0294.2847.5083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,271.891,137.0073.4 %5.0372.7857.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,660.351,102.0080.5 %5.0281.0561.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,191.59705.0083.2 %5.0363.2352.2585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,060.561,803.0064.4 %5.0197.2343.1078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน26,162.633,434.0044.3 %5.0384.2591.1576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล10,062.511,552.0084.6 %5.01,798.64118.0993.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,972.808,772.0041.4 %5.02,494.551,960.6821.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,827.494,384.00-14.5 %0.0835.21345.7658.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,881.265,537.00-42.7 %0.0783.24636.7518.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,997.673,471.0042.1 %5.0917.07762.2116.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,452.471,290.0071.0 %5.0575.57348.2239.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,344.691,928.0042.4 %5.0593.80182.0269.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,438.591,761.0048.8 %5.0631.82348.6844.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,984.738,070.0632.7 %5.01,601.651,669.43-4.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,704.514,657.0018.4 %5.02,171.282,859.40-31.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,453.244,544.31-31.6 %0.0480.85266.6244.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,120.604,762.007.0 %3.51,126.23469.7858.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม4,566.211,595.0065.1 %5.0653.4230.5795.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,722.6518,613.77-5.0 %0.01,905.89162.5191.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,653.731,984.0045.7 %5.0707.88869.23-22.8 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,622.793,870.0069.3 %5.0686.76698.21-1.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,583.832,569.0028.3 %5.0688.8885.2487.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,052.60968.0068.3 %5.0517.73342.0033.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,586.534,205.008.3 %4.0674.52355.3647.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,767.373,491.4639.5 %5.01,339.041,534.55-14.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,106.864,032.0034.0 %5.01,493.99512.8765.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมไม่ครบ1,083.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ111.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม16,203.2513,548.4616.4 %5.03,560.2985.6197.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม12,539.202,006.0084.0 %5.0898.05458.8148.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,795.743,052.0019.6 %5.0764.94555.7527.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,838.792,561.0033.3 %5.0635.3398.5184.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,447.975,594.0024.9 %5.01,486.45694.0553.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6,308.725,968.005.4 %2.5802.96160.6880.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,208.465,992.0946.5 %5.01,083.57494.0054.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,249.1457,282.02-146.4 %0.0744.96540.6727.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา16,315.1010,440.0036.0 %5.0857.89340.1060.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,547.3820,076.006.8 %3.01,001.69359.4264.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร46,212.6845,946.040.6 %0.52,173.69407.4381.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี31,398.7616,180.8648.5 %5.01,715.43442.5774.2 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม170,057.06182,866.00-7.5 %0.01,775.791,094.4038.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม893.011,248.00-39.8 %0.0271.31198.6726.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,421.041,805.0071.9 %5.01,240.34201.9683.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม4,022.052,669.0033.6 %5.0726.91332.4554.3 %5.0
สปส.จ.นครปฐม15,720.0816,205.37-3.1 %0.02,457.371,351.7345.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,565.202,463.3046.0 %5.01,012.14387.0661.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม12,272.154,842.0060.5 %5.0602.35496.8517.5 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,254.873,860.00-18.6 %0.0943.04163.5882.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 122,972.4715,451.7832.7 %5.01,181.82458.9261.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 215,210.9411,211.0226.3 %5.0926.05653.1829.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,999.5210,832.40-54.8 %0.0334.68713.50-113.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม67,937.1018,748.5472.4 %5.0469.25431.688.0 %4.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม54,628.4313,164.3675.9 %5.0373.23377.84-1.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม23,391.3234,432.01-47.2 %0.0564.75292.1548.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)56,183.8623,724.0057.8 %5.0466.23476.42-2.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล51,631.8926,632.0048.4 %5.0489.37282.8242.2 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง29,626.8530,928.95-4.4 %0.0647.70502.0622.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม164,651.0362,039.0062.3 %5.0899.11139.7184.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,940.9323,249.75-160.0 %0.01,179.241,993.63-69.1 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)295,233.56416,118.00-40.9 %0.01,562.731,181.3224.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,862.603,197.0017.2 %5.0783.96681.0113.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,830.991,696.0040.1 %5.0441.66130.4170.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,735.72ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม49,884.4523,507.3552.9 %5.05,763.244,770.0017.2 %5.0
รวม 1,563,540 1,274,337 18.50 % 77,352 38,658 50.02 %