จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,903.641,434.0063.3 %5.0223.4057.4774.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,148.841,703.0045.9 %5.0443.39118.2273.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,252.131,764.0045.8 %5.0481.4289.8881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,346.9016,066.0036.6 %5.03,037.69607.0580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 234,407.4124,944.0027.5 %5.03,309.57414.8487.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,560.1110,711.00-41.7 %0.0279.3160.8078.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,685.808,942.85-90.9 %0.01,013.85679.8732.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,839.572,137.0044.3 %5.0709.61396.4544.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,101.811,488.0052.0 %5.0424.37139.7167.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,223.871,590.0050.7 %5.0462.41196.0957.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,330.041,984.0040.4 %5.0471.26529.10-12.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,908.552,535.00-32.8 %0.0351.47164.3053.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,809.384,187.6112.9 %5.01,070.90488.7754.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,672.4316,303.00-52.8 %0.01,165.98307.3273.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,508.301,881.0046.4 %5.0576.50443.8023.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,775.941,116.0070.4 %5.0690.6061.2491.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,970.021,437.0051.6 %5.0367.33316.0114.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,977.234,400.28-10.6 %0.0728.63104.5085.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,808.4934,649.00-220.6 %0.01,566.731,174.7425.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,342.351,648.0062.0 %5.0785.69380.6551.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,288.582,001.0039.2 %5.0432.56244.6243.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,841.4214,286.53-144.6 %0.01,288.2265.4894.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,892.441,205.0058.3 %5.0348.31278.3520.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,801.522,142.0043.7 %5.0652.57192.5270.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,491.67340.0090.3 %5.0576.50177.9469.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,654.974,116.9111.6 %5.0557.49140.5574.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,185.024,938.00-18.0 %0.0519.4585.0583.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร12,060.792,500.0079.3 %5.0631.47260.0158.8 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 61,780.4077,937.00-26.2 %0.0893.24480.2446.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,092.2919,020.00-168.2 %0.01,806.181,206.8033.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,908.441,695.0041.7 %5.0348.31128.0363.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,023.0513,255.72-32.3 %0.02,021.72786.1061.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,250.394,528.00-6.5 %0.0842.73519.8638.3 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร7,801.1915,256.00-95.6 %0.01,649.65396.5076.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,812.00424.0088.9 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,837.397,868.99-0.4 %0.02,177.17355.2783.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร84,884.509,408.9988.9 %5.0299.73159.8446.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร74,800.2112,643.1783.1 %5.01,142.27720.0137.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,895.134,889.2471.1 %5.0270.02129.4952.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร12,730.3995,704.00-651.8 %0.0170.62442.56-159.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว40,515.9923,064.0043.1 %5.0380.60122.4467.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,249.3510,347.008.0 %4.01,070.01762.0028.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,982.124,582.5023.4 %5.0804.90762.635.3 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,796.851,445.0048.3 %5.0310.28127.5958.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร71,540.8537,332.8347.8 %5.013,847.896,659.5551.9 %5.0
รวม 609,690 511,852 16.05 % 51,893 21,935 57.73 %