จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,219.20939.0070.8 %5.0259.39119.8553.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง988.331,575.00-59.4 %0.0392.78186.3052.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,788.791,868.0033.0 %5.0411.8096.2676.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,820.8213,434.04-4.8 %0.01,647.84458.8572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,535.282,267.0050.0 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,504.901,015.0077.5 %5.0246.1728.5088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,963.71427.0089.2 %5.0164.2646.3971.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,780.99504.0086.7 %5.0146.7295.0035.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,886.71336.0091.4 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,897.13391.0090.0 %5.0140.5046.5566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้2,676.9068.0097.5 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,541.313,663.34-3.4 %0.0582.94549.055.8 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง6,847.522,249.0067.2 %5.0868.18583.2132.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,287.77463.0085.9 %5.0506.88229.3954.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,789.701,319.0052.7 %5.0411.80553.50-34.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,952.862,504.0036.7 %5.0620.95936.44-50.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,230.974,841.00-117.0 %0.0386.40217.0643.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,215.783,006.00-35.7 %0.0887.20587.8933.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,203.5317,272.20-30.8 %0.0887.20459.3748.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,891.681,178.0069.7 %5.0563.93205.7163.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,707.34852.0077.0 %5.0582.9521.3896.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,217.41737.0077.1 %5.0392.7847.5087.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,439.803,428.000.3 %0.5544.91218.4759.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง20,096.0835,879.00-78.5 %0.01,457.681,322.799.3 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,891.874,405.0010.0 %5.0792.12555.7529.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,436.892,616.0023.9 %5.0563.93374.4133.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,706.3913,347.62-73.2 %0.01,229.4799.8991.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,564.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5411.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,440.491,989.0042.2 %5.0563.93209.6562.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,141.902,372.2942.7 %5.0639.99370.3742.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,331.181,600.0063.1 %5.0639.99956.34-49.4 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,262.773,573.0016.2 %5.0373.7746.4587.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,307.171,808.0045.3 %5.0577.85188.8867.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 42,408.3248,617.50-14.6 %0.0652.22617.415.3 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง544.681,033.00-89.7 %0.0278.6950.6681.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,881.061,256.0056.4 %5.0288.63140.1251.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,300.084,832.01-12.4 %0.0620.98336.3045.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,394.102,928.0013.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,998.965,856.46-46.4 %0.0591.88401.9132.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง39,999.0520,528.5248.7 %5.01,024.05471.5853.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,417.515,508.58-24.7 %0.0253.62183.8027.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง65,429.4383,720.00-28.0 %0.0992.30589.4040.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,402.9318,298.970.6 %0.5293.85651.64-121.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ32,991.5516,215.0050.9 %5.0365.78228.9537.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,203.0119,600.68-216.0 %0.0977.451,157.30-18.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,352.351,738.0048.2 %5.0525.90229.1856.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,970.041,018.0065.7 %5.0373.7791.1175.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,073.651.00100.0 %5.02,182.142,672.66-22.5 %0.0
รวม 404,370 363,078 10.21 % 27,370 17,729 35.22 %