จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,767.491.00100.0 %5.0216.130.9599.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,575.2323,290.49-409.1 %0.0425.31175.2058.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,110.392,231.4028.3 %5.0387.2828.2692.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,819.3022,097.0028.3 %5.02,331.45475.0079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,552.03801.0082.4 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,977.09397.0090.0 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,928.625,512.40-40.3 %0.0936.04309.1967.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,165.385,291.12-2.4 %0.0691.49300.2056.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,098.231.00100.0 %5.0767.600.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,185.33898.0071.8 %5.0425.31286.4932.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,783.711,152.0069.6 %5.0653.500.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,092.361,155.6062.6 %5.0387.28308.7020.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,133.793,263.00-4.1 %0.0603.6772.2988.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,902.512,444.0037.4 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม17,722.2510,846.5738.8 %5.0921.8585.6290.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,517.381,359.0061.4 %5.0486.63143.0270.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,335.08949.0071.5 %5.0482.3647.4190.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,208.04270.5091.6 %5.0406.29357.7312.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,492.623,145.689.9 %4.5520.32229.0056.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,986.044,638.007.0 %3.51,109.83209.8581.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,618.962,214.0060.6 %5.01,357.09848.3637.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,318.151,685.0049.2 %5.0463.3451.7388.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,714.815,418.33-14.9 %0.0938.7432.7796.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,580.991,458.0087.4 %5.0425.31374.9611.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,788.192,071.0045.3 %5.0596.450.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม4,062.951,664.0059.0 %5.0653.50213.4867.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,753.522,151.6054.7 %5.0539.4072.5886.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,606.202,905.0019.4 %5.0349.24118.7566.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,899.494,382.0063.2 %5.0539.4080.7585.0 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 42,267.5617,723.9058.1 %5.0641.49247.9161.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,706.561,082.0060.0 %5.0235.15199.8615.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,372.114,058.177.2 %3.5729.56461.7636.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,375.941,600.2052.6 %5.0444.32230.0148.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,572.613,694.0019.2 %5.0767.60181.7776.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,604.151,463.0059.4 %5.0520.39598.97-15.1 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,327.362,757.0017.1 %5.0463.34490.06-5.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม12,838.5616,194.26-26.1 %0.0560.601,095.40-95.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม52,081.913,824.0092.7 %5.0276.47170.9338.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม59,882.1474,664.00-24.7 %0.01,008.50534.8547.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,207.8312,143.3520.2 %5.0348.10190.0045.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา14,327.181,500.0089.5 %5.0222.89205.257.9 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,487.1215,220.9013.0 %5.0936.80499.7346.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม34,402.9336,767.00-6.9 %0.01,325.15630.8052.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,417.982,545.0025.5 %5.0463.34398.6214.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,943.27821.0072.1 %5.0311.21110.5664.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม15,858.362,052.5387.1 %5.02,678.892,880.77-7.5 %0.0
รวม 462,370 311,803 32.56 % 30,770 14,449 53.04 %