จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,643.48632.0076.1 %5.0454.02173.1561.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,158.034,643.5354.3 %5.063.1653.7514.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,925.214,261.0564.3 %5.0758.25263.3665.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,204.591,358.0067.7 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,035.089,215.5945.9 %5.02,241.52453.9579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,134.03678.0083.6 %5.0202.9946.6177.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,060.53348.0091.4 %5.0357.8785.5076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,501.11712.0084.2 %5.0200.6369.7965.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,119.85416.0089.9 %5.0166.6259.6164.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,151.80708.0082.9 %5.0324.7531.3590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,896.48435.0088.8 %5.0411.5784.1179.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,545.39792.0087.9 %5.0358.3050.5085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,628.511,162.0074.9 %5.0296.7259.9479.8 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,482.37254.0189.8 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,806.086,440.1549.7 %5.01,176.60987.3016.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0796.31112.1085.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,403.272,828.0035.8 %5.0986.47232.7576.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,388.604,005.0025.7 %5.0858.52441.2148.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,307.341,520.0054.0 %5.0720.24397.1044.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,360.942,466.0070.5 %5.02,583.811,495.9942.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,578.872,836.67-10.0 %0.0490.82310.0336.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,794.552,747.0042.7 %5.01,271.681,134.2910.8 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,573.673,612.00-1.1 %0.0638.300.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,925.0710,836.0022.2 %5.01,556.92608.0060.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)8,063.2810,342.00-28.3 %0.02,957.141,111.5062.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,368.732,786.0048.1 %5.0796.28567.8328.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,383.941,009.0070.2 %5.0739.2442.3594.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,091.741,565.0049.4 %5.0587.11250.8057.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,624.163,226.4630.2 %5.0853.35169.6980.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,050.838,282.00-2.9 %0.01,956.28109.2594.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,285.044,475.6215.3 %5.01,214.66580.3252.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี4,418.791,565.0064.6 %5.0796.28249.8568.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,908.2611,345.70-14.5 %0.02,602.8042.3398.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,918.651,375.0084.6 %5.0815.30536.3734.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,538.485,120.45-12.8 %0.0948.41684.1327.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,798.442,809.0041.5 %5.0720.22292.9959.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,547.003,256.0028.4 %5.01,005.4695.0090.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,996.023,463.0013.3 %5.0777.26145.3581.3 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,743.051,940.0083.5 %5.0731.11373.1549.0 %5.0
รจก.เพชรบุรี 63,063.1781,039.98-28.5 %0.01,236.60508.8958.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,719.01843.0069.0 %5.0492.03192.7260.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,620.143,255.5329.5 %5.0830.86488.3041.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,868.441,856.0061.9 %5.0701.23251.7564.1 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,338.134,976.586.8 %3.01,229.85454.8463.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,781.532,239.0040.8 %5.0796.28178.6377.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,632.0012,923.0011.7 %5.03,595.43224.2093.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)16,255.2710,938.4832.7 %5.02,873.63833.2571.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 167,307.3516,508.0075.5 %5.0886.93491.7044.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 220,179.4212,530.1937.9 %5.01,655.86662.1960.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,540.936,306.00-13.8 %0.0406.09488.30-20.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี100,949.8545,756.1354.7 %5.0861.861,170.53-35.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี85,533.4837,022.0056.7 %5.0823.91752.458.7 %4.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี28,314.2218,143.0035.9 %5.0920.99598.5035.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี49,488.5022,410.0054.7 %5.0838.471,071.50-27.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ11,310.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ579.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด83,915.7123,664.0071.8 %5.0825.581,037.25-25.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี11,702.4120,861.03-78.3 %0.01,840.361,930.20-4.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,465.052,336.0032.6 %5.0720.22389.5045.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,239.062,003.0052.7 %5.0568.0997.3782.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี29,967.9821,350.0028.8 %5.06,905.765,741.8016.9 %5.0
รวม 840,243 472,427 43.77 % 64,499 29,968 53.54 %