จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,571.40759.0083.4 %5.0495.66286.8142.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์7,938.268,888.50-12.0 %0.054.34278.81-413.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,730.045,079.09-36.2 %0.0799.92262.8367.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,062.961,806.0041.0 %5.0628.7943.6793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,823.377,659.9251.6 %5.02,302.20715.7068.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,493.811,308.6070.9 %5.0326.3542.7186.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,773.89117.0096.9 %5.0257.6772.2272.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,854.15396.0089.7 %5.0256.7990.2564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,290.46700.0083.7 %5.0474.00114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,885.02348.0091.0 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,167.461,378.0066.9 %5.0464.0776.0083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,923.261,870.0062.0 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,488.14480.0089.3 %5.0334.5456.0583.2 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,716.591.00100.0 %5.0837.710.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,562.956,083.90-33.3 %0.01,179.22316.8273.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน3,146.191,872.0040.5 %5.0534.22221.0358.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,602.36991.0061.9 %5.0541.70105.9280.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,944.431,815.6038.3 %5.0590.7750.7991.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,072.281,967.0061.2 %5.01,104.18606.0845.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,159.33820.0074.0 %5.0685.82181.9073.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,585.403,780.6017.6 %5.0761.89482.3436.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,398.724,907.0070.1 %5.05,387.251,151.7578.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,330.942,793.90-19.9 %0.0503.1040.9791.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,786.014,198.9612.3 %5.01,045.48473.4754.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,621.082,007.6044.6 %5.0856.9876.1891.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,089.8110,809.0017.4 %5.01,237.29289.1676.6 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน81,983.0821,896.3473.3 %5.0463.75386.4016.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,965.709,208.0529.0 %5.04,254.883,692.6513.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,583.232,245.0037.3 %5.0818.94114.6086.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,935.181,350.0030.2 %5.057.3363.65-11.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,935.18655.0066.2 %5.072.5766.478.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,158.515,760.00-11.7 %0.089.9466.4726.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,634.73972.0073.3 %5.0762.6784.8688.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,110.41884.0071.6 %5.0666.82537.6819.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,680.873,484.105.3 %2.5837.97164.1880.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,728.902,983.0020.0 %5.01,584.78736.0953.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,962.955,191.0047.9 %5.01,769.75289.1083.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,399.051,593.8775.1 %5.0818.94198.5575.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,097.919,739.96-59.7 %0.01,370.42135.8290.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,213.3913,583.994.4 %2.02,023.571,173.2542.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,936.452,244.0079.5 %5.0647.81344.1946.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,813.153,519.507.7 %3.5935.09703.8524.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,261.562,056.0037.0 %5.0723.86432.3040.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,640.66217.7794.0 %5.0799.94476.1940.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,643.324,522.0040.8 %5.0724.09113.8984.3 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,596.041,964.0083.1 %5.0840.82398.5352.6 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 62,534.7737,452.5340.1 %5.01,031.921,257.74-21.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,779.79870.0068.7 %5.0533.70199.0862.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,083.434,834.2956.4 %5.01,028.11298.3071.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,742.771,525.2059.2 %5.0685.84165.3875.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,055.466,204.1531.5 %5.01,522.53835.7145.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,214.741,686.5747.5 %5.0704.84180.8074.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,431.753,385.401.4 %0.5705.0719.8897.2 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์58,126.08125,880.00-116.6 %0.01,929.551,069.2744.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 125,161.059,648.4861.7 %5.01,318.161,181.5310.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 233,587.0714,300.0057.4 %5.01,659.34603.4663.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,847.957,040.0069.2 %5.0299.62450.87-50.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,522.022,241.4511.1 %5.0345.97237.5031.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี44,542.4814,639.0467.1 %5.0824.220.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล36,614.2721,344.0041.7 %5.0936.921,437.09-53.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์652,011.3866,179.3789.8 %5.04,299.79236.2794.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,881.8023,006.00-93.6 %0.01,665.74783.5453.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,365.964,089.0056.3 %5.05,020.26503.2390.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,731.031,154.0057.7 %5.0514.71145.1671.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,296.78ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,335,532 512,387 61.63 % 68,009 26,049 61.70 %