จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,559.421,150.0055.1 %5.0538.64200.0062.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช60,092.8817,000.0071.7 %5.0536.54131.0075.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,211.398,081.7020.9 %5.062.10181.31-192.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,574.182,200.0074.3 %5.057.68104.50-81.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,030.362,224.0026.6 %5.0728.80157.0778.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,543.692,240.0036.8 %5.0709.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,490.9623,095.84-7.5 %0.03,895.54918.0676.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.36103.5577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,004.48372.0090.7 %5.0204.8359.2771.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,762.71371.0090.1 %5.0197.0142.3978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,990.49822.0079.4 %5.0462.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,717.87180.0095.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,801.631.00100.0 %5.0246.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,831.85554.0085.5 %5.0353.5341.8888.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,939.11624.0084.2 %5.0227.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,948.822,164.5056.3 %5.0546.7742.6992.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,573.25236.3393.4 %5.0274.8042.2784.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,744.97289.0092.3 %5.0369.0584.3277.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,516.46725.0083.9 %5.0278.8638.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์3,775.79606.0084.0 %5.0234.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,869.24442.0088.6 %5.0383.3342.8688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,753.151,189.0068.3 %5.0318.0091.3471.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,685.98493.0086.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,764.78364.0090.3 %5.0192.8341.7878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,536.40508.0085.6 %5.0246.6283.7366.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,687.49484.0086.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,910.685,425.508.2 %4.0823.8865.9092.0 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,279.741,205.0077.2 %5.0604.94104.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,703.777,922.86-18.2 %0.01,812.71551.9569.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,803.901,463.0047.8 %5.06,363.00227.0596.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,956.121,177.0060.2 %5.0699.62390.4544.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,868.991,801.0037.2 %5.0484.52396.1518.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40160.5555.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0264.1195.7663.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,775.803,304.0030.8 %5.01,318.291,132.4014.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,498.571,533.0056.2 %5.0918.96822.0410.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1513,373.2927,979.53-109.2 %0.05,257.7216,684.55-217.3 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,779.591,862.0050.7 %5.01,533.47230.7885.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,992.501,310.0073.8 %5.01,508.471,031.9431.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,047.975,898.66-45.7 %0.01,128.142,782.46-146.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,637.105,173.71-42.2 %0.0698.50995.51-42.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,460.144,103.3636.5 %5.02,078.932,340.09-12.6 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช5,396.503,096.8042.6 %5.01,063.5480.7492.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช12,050.3912,721.50-5.6 %0.01,307.8043.2796.7 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช149,666.94150,099.00-0.3 %0.0721.88741.10-2.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,660.1714,245.14-47.5 %0.04,907.603,963.6519.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,735.472,471.0033.9 %5.01,013.67380.0062.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,402.601,391.6159.1 %5.0785.850.9599.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,384.051,351.0060.1 %5.081.4685.42-4.9 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,908.211,182.0038.1 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,908.21346.0081.9 %5.080.9352.6634.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,720.161,111.0070.1 %5.0918.5899.0489.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,605.581,410.0060.9 %5.0759.29429.5143.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,124.004,300.0016.1 %5.01,052.08313.5070.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช9,140.5528,829.00-215.4 %0.02,592.373,391.26-30.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,605.155,934.0031.0 %5.01,584.521,005.7736.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,048.282,909.0028.1 %5.01,128.14516.8954.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,058.0813,110.00-62.7 %0.01,546.48253.6583.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,574.85290.0093.7 %5.01,128.14285.0074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,014.134,897.96-22.0 %0.01,090.12626.9542.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,450.112,201.0059.6 %5.01,451.41407.2871.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,317.791,749.0067.1 %5.01,428.48582.9059.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,785.214,952.0014.4 %5.0899.9583.5690.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,215.504,636.9269.5 %5.0546.67291.7146.6 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 182,896.22115,000.0037.1 %5.02,376.78660.0072.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 41,119.8530,534.8625.7 %5.0882.20655.7825.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,794.387,320.00-7.7 %0.0530.98279.1447.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,643.821,418.0046.4 %5.0576.66439.8523.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,365.683,684.0031.3 %5.01,185.20539.2254.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,191.232,052.0035.7 %5.0785.84242.1569.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,376.153,225.0026.3 %5.01,223.23625.1048.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,902.752,711.0044.7 %5.01,833.48614.5066.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,185.225,617.719.2 %4.51,063.55656.4538.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช34,978.712,485.6492.9 %5.0757.09354.2553.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 136,333.8914,434.6360.3 %5.0923.80275.2970.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 227,613.6611,347.0058.9 %5.01,679.92856.6749.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 320,560.179,234.0055.1 %5.02,573.68908.1564.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 20,088.4313,282.8533.9 %5.01,343.73534.6760.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)29,660.6010,480.0064.7 %5.02,830.82933.3767.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,832.5510,910.9638.8 %5.0463.95594.86-28.2 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล39,715.6261.8199.8 %5.0713.43497.7730.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,435.814,100.0036.3 %5.0305.41529.50-73.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช89,149.1946,000.0048.4 %5.01,752.69747.5057.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช48,515.274,200.0091.3 %5.01,329.1828.5097.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล752,931.9425,684.0096.6 %5.01,101.0984.2492.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช28,031.4114,804.5947.2 %5.0786.60438.0144.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช468,469.6622,000.0095.3 %5.01,109.08375.0066.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช22,221.1815,277.0031.3 %5.0924.65608.0734.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช45,501.732,100.0095.4 %5.0888.35335.0062.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร40,549.1610,000.0075.3 %5.0957.38160.5083.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,311.3510,525.0052.8 %5.0766.38614.3219.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง162,853.8442,560.0073.9 %5.01,388.06761.3445.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,454.7129,738.00-52.9 %0.02,545.471,589.2237.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช44,022.2219,785.7355.1 %5.013,887.032,409.0282.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช117,978.4962,120.0047.3 %5.02,084.77608.0070.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,974.064,353.98-9.6 %0.01,090.11977.5910.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,421.751,336.0061.0 %5.0880.92336.9461.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,482.2948,148.00-10.7 %0.05,603.111.85100.0 %5.0
รวม 2,927,831 1,006,341 65.63 % 122,224 64,376 47.33 %