จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,579.071,164.0054.9 %5.0393.1594.2976.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80124.45-123.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,120.901,526.0051.1 %5.0386.84240.9037.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,533.444,496.00-27.2 %0.0659.4147.5092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,132.089,471.006.5 %3.02,104.59569.5272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,072.22426.0089.5 %5.0202.0955.9172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,943.17770.0080.5 %5.0313.9383.9373.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,083.52420.0089.7 %5.0289.3783.6571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,992.10614.0084.6 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,987.52447.0088.8 %5.0420.3886.1579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,047.171,315.0073.9 %5.0327.62109.2766.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,101.31868.0078.8 %5.0330.1225.9992.1 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,525.314,850.00-7.2 %0.0773.400.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,403.742,891.9115.0 %5.0678.39716.37-5.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,508.191,445.9567.9 %5.0343.58152.9855.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,499.42694.0072.2 %5.0407.43292.8828.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,281.631,180.0064.0 %5.0602.33242.2559.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,516.482,977.0015.3 %5.0697.41556.6720.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,231.231,769.0045.3 %5.0659.38263.5860.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,468.001,552.0055.2 %5.0792.40559.2829.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,876.132,352.2060.0 %5.0903.211,034.17-14.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,218.561,420.5036.0 %5.0483.70296.1338.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,798.403,680.3923.3 %5.01,267.95804.1836.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)4,014.662,092.0047.9 %5.0723.75259.7964.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่12,879.3310,512.3118.4 %5.01,096.80460.7558.0 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่732,546.75325,679.0055.5 %5.04,226.99801.7081.0 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,984.582,288.8854.1 %5.0811.50564.0330.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,145.764,420.0038.1 %5.080.0970.8011.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,366.051,057.0068.6 %5.0716.4492.1987.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,143.87877.0072.1 %5.0583.31171.7370.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,435.652,275.0033.8 %5.0735.44522.7428.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่3,340.421,715.0048.7 %5.0659.38396.1539.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่3,859.523,825.000.9 %0.5811.50270.3766.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,453.252,275.0058.3 %5.0811.50164.8779.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,729.8211,005.4019.8 %5.01,305.94117.8091.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,037.381,517.0050.1 %5.0697.41589.4715.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,026.053,336.4533.6 %5.0811.52448.6444.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,884.991,870.0035.2 %5.0469.22287.1438.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,707.011,422.0061.6 %5.0849.54116.4286.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,094.982,500.0019.2 %5.0602.3381.0786.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,610.592,847.0075.5 %5.0716.35419.5941.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่72,139.6815,330.0078.7 %5.01,338.63380.3371.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,183.462,570.4019.3 %5.0564.36178.4268.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,230.983,050.005.6 %2.5583.31309.7046.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,356.742,275.0032.2 %5.0659.4493.1085.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่6,941.445,065.8327.0 %5.0963.65237.5075.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,244.162,352.0027.5 %5.0621.34204.2567.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,682.435,045.9452.8 %5.03,017.36453.0085.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่16,774.4810,003.0040.4 %5.01,768.34458.0574.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,873.172,975.5549.3 %5.0403.36187.1553.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่73,249.0166,915.008.6 %4.01,370.13607.0555.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่20,634.663,025.0085.3 %5.0705.68707.75-0.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,434.4818,834.91-14.6 %0.0633.53570.779.9 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม24,587.5817,119.0030.4 %5.0625.8484.6486.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก12,012.9122.5099.8 %5.0654.82586.7710.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่9,448.5119,200.33-103.2 %0.01,359.691,360.40-0.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 2,955.652,020.5031.6 %5.0637.54388.5239.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,752.131,000.0063.7 %5.0431.18188.1056.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่14,192.861,218.3591.4 %5.01,973.75283.0085.7 %5.0
รวม 1,218,875 605,867 50.29 % 48,442 19,556 59.63 %