จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,463.38559.0077.3 %5.0376.72192.9548.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา14,142.1125,135.72-77.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,674.484,810.0037.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,965.093,786.504.5 %2.0566.88344.3739.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,609.271,516.0058.0 %5.0604.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา11,098.2513,818.00-24.5 %0.01,745.88522.3470.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,037.69241.0094.0 %5.0256.1422.7791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,649.63358.0090.2 %5.0188.0572.2361.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,070.83733.8082.0 %5.0356.4341.7488.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,685.75366.0090.1 %5.0209.2056.7372.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,876.48511.0091.3 %5.0321.5055.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,697.80690.0085.3 %5.0228.4667.6570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว420.11313.0025.5 %5.0475.0347.5090.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,864.403,652.005.5 %2.5795.08735.437.5 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา15,031.035,791.0061.5 %5.0871.14328.3462.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,524.261,608.9664.4 %5.0928.19666.9028.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,572.011,011.0071.7 %5.0604.95294.7951.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,045.811,274.0058.2 %5.0604.95187.5869.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,719.692,322.0037.6 %5.0653.53694.99-6.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,743.623,941.0041.6 %5.0969.84653.3632.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,076.812,524.2038.1 %5.01,023.27698.2031.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,018.671,106.0063.4 %5.0547.90104.3181.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,607.3612,929.84-180.6 %0.01,080.32230.2678.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,384.672,456.1627.4 %5.0520.42113.5378.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,673.23795.0052.5 %5.059.8942.2929.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,203.601,035.0067.7 %5.0680.9887.8087.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,988.87546.0081.7 %5.0585.93396.0832.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,309.902,393.0027.7 %5.0662.00346.9447.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,035.153,111.0022.9 %5.01,080.32409.6562.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ451.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,928.665,342.76-8.4 %0.0722.87228.9168.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,183.411,349.0087.9 %5.0680.98703.67-3.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,468.132,320.8633.1 %5.0776.09574.1326.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,816.713,433.0056.1 %5.0719.01348.4951.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,626.932,858.9949.2 %5.0700.00314.4555.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,725.122,997.30-10.0 %0.0399.2784.0179.0 %5.0
สพ.พังงา11,215.741,657.0085.2 %5.01,818.14703.4361.3 %5.0
รจจ.พังงา 89,182.24101,475.00-13.8 %0.0876.15933.81-6.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,600.53814.0068.7 %5.0414.76170.5258.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,222.312,826.0076.9 %5.0900.74455.5549.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,443.601,040.0076.6 %5.0469.80190.2459.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,959.915,467.41-10.2 %0.0741.76358.3251.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,389.261,343.0060.4 %5.0738.0341.7294.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,962.038,519.0528.8 %5.02,620.61544.2579.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)24,248.658,197.7466.2 %5.01,602.02394.2175.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,424.2810,466.6958.8 %5.01,599.72429.3673.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,207.293,999.4251.3 %5.0311.31473.30-52.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา40,036.1971,637.00-78.9 %0.01,012.191,028.47-1.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา19,085.3815,339.6819.6 %5.0563.49885.25-57.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง25,871.6310,622.0058.9 %5.0650.11186.1771.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า28,285.7312,785.9954.8 %5.0672.21600.0710.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,410.7817,032.21-18.2 %0.01,578.802,285.67-44.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,416.511,316.0061.5 %5.0651.14630.013.2 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,696.54736.0072.7 %5.0471.84127.1473.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,095.2611,064.9626.7 %5.03,880.231,868.1351.9 %5.0
รวม 522,693 403,975 22.71 % 41,964 21,974 47.64 %