จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,772.93726.0073.8 %5.0211.41243.14-15.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11281.55-205.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,893.897,193.0561.9 %5.059.76120.08-100.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,777.8616,250.00-330.1 %0.0572.71226.0560.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,220.311,288.0060.0 %5.0439.60159.7463.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต28,325.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,215.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 112,379.603,384.0072.7 %5.0401.5754.1586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,007.611,847.0063.1 %5.0382.5547.5087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,416.701,450.0067.2 %5.0329.3640.8587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,537.621,098.0075.8 %5.0390.26106.4072.7 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,439.654,068.0036.8 %5.0496.6520.2095.9 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0979.750.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,140.405,760.00-39.1 %0.0800.90489.2538.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,348.211,673.0068.7 %5.01,124.1683.5892.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,246.751,822.0057.1 %5.0838.94280.2566.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,218.422,374.0026.2 %5.0439.60205.5253.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,897.161,412.0051.3 %5.0325.50303.726.7 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,330.362,372.0028.8 %5.0477.63635.98-33.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,757.851,866.00-6.2 %0.0342.31358.73-4.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,782.992,150.0043.2 %5.0686.81378.5344.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,259.172,276.0030.2 %5.0439.60231.6947.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,730.0521,507.00-219.6 %0.01,409.42160.9288.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,044.623,459.0014.5 %5.0762.87281.8263.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,989.794,944.00-23.9 %0.0724.841,051.09-45.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,633.2115,102.3326.8 %5.0242.85140.9542.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,736.91337.0080.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,381.881,223.0063.8 %5.0515.66128.0375.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,172.45923.0070.9 %5.0420.58266.8536.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,119.803,484.0015.4 %5.0705.82385.0945.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,791.3024,184.00-317.6 %0.01,200.241,172.072.3 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,318.16629.0088.2 %5.01,276.30810.1436.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,822.441,177.0069.2 %5.0686.81225.0867.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,985.4813,331.40-122.7 %0.01,162.2178.3593.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,089.071,499.0051.5 %5.0382.55369.553.4 %1.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต4,021.624,318.69-7.4 %0.0610.74206.1566.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,878.021,705.0056.0 %5.0705.82136.6980.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,246.271,746.0046.2 %5.0458.62162.5064.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,661.444,925.00-34.5 %0.0591.73138.4576.6 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,507.154,138.8360.6 %5.0347.56224.5035.4 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 59,996.5338,155.8036.4 %5.0954.17552.3642.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,731.661,049.0061.6 %5.0267.67219.5218.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,777.442,834.1725.0 %5.0629.76204.6567.5 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต7,726.3810,047.00-30.0 %0.0895.98338.1462.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,233.452,353.0044.4 %5.0838.94167.3780.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,845.28825.0071.0 %5.0343.54216.8836.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,233.844,038.00-24.9 %0.0420.58211.7149.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต30,079.5411,566.0061.5 %5.0636.36383.0139.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต3,029.993,036.54-0.2 %0.0275.21122.0055.7 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,803.3228,990.45-16.9 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต44,077.9354,051.40-22.6 %0.0640.16169.0073.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต188,169.2376,881.9959.1 %5.0364.79346.595.0 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,602.2712,828.3327.1 %5.0355.68111.8668.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,485.0118,024.00-33.7 %0.01,001.18978.292.3 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,164.704,230.00-33.7 %0.0401.57401.400.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,796.76626.0077.6 %5.0287.47178.8837.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต39,068.1712,987.0166.8 %5.02,595.144,293.89-65.5 %0.0
รวม 641,379 450,166 29.81 % 33,229 19,482 41.37 %