จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,937.72127.0096.8 %5.0197.90176.7010.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,747.4112,574.00-164.9 %0.01,725.76295.6082.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี64,490.4160,669.365.9 %2.5263.55829.30-214.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี20,774.4313,023.3637.3 %5.089.37300.20-235.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุยไม่ครบ2,566.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 84,100.592,500.0039.0 %5.0747.9156.9092.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,688.801,890.0048.8 %5.0863.6714.2598.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,970.725,233.5862.5 %5.04,634.88353.4592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,697.5519,000.008.2 %4.02,940.25950.0067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 215,144.497,598.2049.8 %5.01,818.30214.2088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี6,138.061,800.0070.7 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,733.691.00100.0 %5.0347.93108.0069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,418.92650.0088.0 %5.0242.0138.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,597.38292.0091.9 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,361.94900.0083.2 %5.0378.0447.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,274.67300.0094.3 %5.0342.8647.5086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,868.75980.0074.7 %5.0419.7747.5088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,403.13500.0090.7 %5.0337.3157.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,342.50700.0086.9 %5.0510.6947.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,679.20400.0089.1 %5.0297.7728.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,317.23250.0095.3 %5.0310.2576.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี5,236.89290.0094.5 %5.0326.6122.5093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,339.31630.0088.2 %5.0243.0366.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน5,297.79483.0090.9 %5.0253.7398.3961.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,259.82330.0093.7 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,183.79790.0081.1 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,757.95563.0085.0 %5.0382.8873.2280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,325.94210.0096.1 %5.0209.2951.3075.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,290.066,018.0046.7 %5.0692.26166.2576.0 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,269.032,500.0069.8 %5.0601.2847.5092.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,091.7710,031.70-97.0 %0.01,972.641,601.7018.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,802.1813,500.0056.2 %5.09,804.97688.7593.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,738.071.00100.0 %5.0381.8795.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,610.822,251.0013.8 %5.0451.12246.0545.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,097.461,000.0067.7 %5.0646.77468.3527.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,455.612,109.0039.0 %5.0521.66256.5050.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี932.241,500.00-60.9 %0.0386.9595.0075.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี5,261.885,146.512.2 %1.01,358.061,795.30-32.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,480.483,071.4411.8 %5.08,035.97437.1894.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,178.781,161.0063.5 %5.0897.36427.5052.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,194.271,000.0068.7 %5.0891.6095.0089.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,459.551.00100.0 %5.0977.740.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,046.744,229.46-4.5 %0.02,152.921,829.4015.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,869.745,221.00-7.2 %0.01,962.552,997.27-52.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี46,016.196,403.0186.1 %5.01,817.333,739.82-105.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,057.413,877.56-26.8 %0.0702.73476.9032.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,957.271,066.0078.5 %5.01,643.30382.1976.7 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,105.823,281.0035.7 %5.01,393.05869.0737.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,114.141.00100.0 %5.01,248.270.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,536.461.00100.0 %5.01,624.290.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,382.348,588.128.5 %4.03,013.59361.0088.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,610.051,234.0065.8 %5.01,057.16606.9142.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,811.851.00100.0 %5.01,341.64338.2074.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,579.311.00100.0 %5.03,050.500.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,671.557,834.669.7 %4.53,368.963,443.25-2.2 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี7,512.414,552.0039.4 %5.0114.9062.7245.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,861.011.0099.9 %5.081.160.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,861.01810.0056.5 %5.089.6188.501.2 %0.5
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,041.67894.0070.6 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,416.04840.0075.4 %5.0977.7357.0094.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,146.341,089.0065.4 %5.01,174.30418.0064.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,911.953,011.0023.0 %5.0728.79810.35-11.2 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,625.011.00100.0 %5.02,502.380.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,630.521.00100.0 %5.01,320.030.9099.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,049.931.00100.0 %5.0901.690.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,549.551.00100.0 %5.01,719.380.9599.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,277.8814,203.000.5 %0.52,415.443,795.25-57.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,422.451,350.0089.1 %5.01,453.142,259.10-55.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,695.521.00100.0 %5.01,072.830.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,018.562,247.0044.1 %5.01,224.95235.6080.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,540.233,768.0017.0 %5.01,358.09620.3554.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,664.224,768.09-2.2 %0.0882.69247.0072.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,770.0213,140.4552.7 %5.0863.29515.2340.3 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี9,350.3013,656.00-46.0 %0.0611.76354.7542.0 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี78,598.1276,614.332.5 %1.01,561.321,881.71-20.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,325.8114,370.00-0.3 %0.02,429.03773.8068.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,320.315,577.0033.0 %5.0825.62225.1572.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,751.754,250.0026.1 %5.01,791.11456.0074.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี29,635.981.00100.0 %5.0833.920.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,205.012,625.0037.6 %5.0977.74261.6573.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,882.929,824.64-42.7 %0.01,548.23269.8082.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,036.531.00100.0 %5.0958.740.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 124,232.328,726.1064.0 %5.01,126.16365.2567.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 276,260.3913,186.0082.7 %5.02,156.74591.3372.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 323,280.3318,334.3821.2 %5.01,704.81485.6171.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)55,757.2711,267.9479.8 %5.05,118.79547.4589.3 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,987.934,869.9759.4 %5.0387.17737.00-90.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,447.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5303.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี72,269.1386,086.00-19.1 %0.01,674.27841.1749.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์16,077.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5933.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี119,097.5659,615.0049.9 %5.01,111.22558.6049.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี18,337.1424,569.00-34.0 %0.01,004.641,339.86-33.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี18,175.1521,290.00-17.1 %0.0912.27370.5059.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยาไม่ครบ22,114.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี57,478.5327,282.9552.5 %5.019,888.203,134.9784.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี27,516.4324,024.0012.7 %5.01,095.08632.8942.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,073.351.00100.0 %5.01,304.32188.8985.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ไม่ครบ3,002.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ554.80ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,031.608,502.00-69.0 %0.01,541.312,028.83-31.6 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,558.341,312.0048.7 %5.0501.0322.9295.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,252,867 710,378 43.30 % 141,284 50,770 64.07 %