จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,452.50692.5071.8 %5.0347.6652.0885.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง3,347.29635.0081.0 %5.082.1466.5019.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง121,144.3835,540.2070.7 %5.0796.25187.7576.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,805.581,758.1037.3 %5.0537.82132.8175.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,943.161,426.2051.5 %5.0537.8271.7686.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,478.7012,048.0010.6 %5.01,925.98775.8859.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,083.16554.0086.4 %5.0260.7856.2578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,971.38290.0092.7 %5.0337.2585.5074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,885.94331.0091.5 %5.0321.1452.2583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,968.64206.0094.8 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง5,580.507,224.00-29.5 %0.01,108.30291.6273.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง4,234.504,800.45-13.4 %0.01,051.25365.4965.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,536.58432.0083.0 %5.0458.67237.5048.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,078.212,043.1049.9 %5.0727.99908.23-24.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,098.151,405.5054.6 %5.0613.92459.4925.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,976.371,147.7061.4 %5.0556.84479.1414.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,123.27999.0068.0 %5.0575.861,105.52-92.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,524.972,488.001.5 %0.5464.25347.6425.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,886.771,082.0072.2 %5.0937.19529.4943.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,707.861,962.6027.5 %5.0404.72174.8156.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,890.206,191.9252.0 %5.01,128.54188.2383.3 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง48,958.9551,551.69-5.3 %0.0368.73805.50-118.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,343.241,312.0060.8 %5.0472.59716.24-51.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,309.203,030.0029.7 %5.066.66133.89-100.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,103.261,008.0067.5 %5.0613.8842.2193.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง3,002.531,051.2065.0 %5.0575.85230.6659.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,780.282,197.0041.9 %5.0632.90301.2952.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง8,418.5826,681.11-216.9 %0.01,038.59923.7711.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,281.004,808.20-12.3 %0.01,051.25437.0958.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,170.021,433.4054.8 %5.0594.86251.0457.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,886.626,871.20-76.8 %0.0842.09179.1778.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,024.961,819.1039.9 %5.0575.85608.60-5.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,967.653,881.80-30.8 %0.0537.82772.89-43.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,051.891,904.6037.6 %5.0442.64287.5135.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,664.311,280.0072.6 %5.0766.01188.7075.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,830.081,489.2047.4 %5.0461.75111.2275.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,877.012,481.0093.6 %5.012,023.48485.1996.0 %5.0
รจจ.ระนอง 1,149,616.5020,436.8898.2 %5.010,653.00220.6497.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,492.54614.1075.4 %5.0366.67147.4659.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,728.954,265.0036.6 %5.01,716.81397.7776.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,199.661,410.0055.9 %5.0651.93260.3060.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,105.754,267.17-37.4 %0.0594.87313.3847.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,190.792,065.8035.3 %5.0470.12504.41-7.3 %0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,394.853,528.00-3.9 %0.0575.85323.8543.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง16,480.3313,191.0020.0 %5.01,525.75642.4557.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,031.473,301.4418.1 %5.0288.55184.3036.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,567.7227,994.0111.3 %5.0845.13630.2825.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,352.529,762.8032.0 %5.0499.69603.45-20.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี19,383.239,472.0051.1 %5.0582.00355.4238.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,991.4115,026.85-67.1 %0.01,482.041,082.0027.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,481.891,632.0053.1 %5.0766.01645.1915.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,759.721.00100.0 %5.0423.721.8599.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,837.381,511.4390.5 %5.03,091.435,600.58-81.2 %0.0
รวม 1,640,002 314,536 80.82 % 59,012 24,957 57.71 %